Hervormingsvirus tast Socialistiese Partij aan

DEN HAAG, 1 AUG. Ook de Socialistiese Partij is nu door het hervormingsvirus aangetast. De partijtop wil af van het predikaat marxististies-leninisties en het gesloten karakter van de partij veranderen. Het vijfde partijcongres dat eind september wordt gehouden, moet leiden tot een andere partij. Een en ander blijkt uit de stukken die ter voorbereiding van het congres het land zijn ingestuurd.

De Socialistiese Partij is vooral actief in Oss, Vlaardingen, Arnhem en Zoetermeer. In totaal zit de SP, die zich vooral bezighoudt met zaken als huren en milieu, in dertig gemeenteraden. De laatste tijd was er binnen de SP sprake van toenemende wrevel. In Vlaardingen keerden in april twee van de vijf SP-raadsleden zich tegen het democratisch centralisme van de partij. Een van de klachten luidde verder dat de raadsleden geen zicht hadden op de besteding van het geld dat zij verplicht waren aan de partij af te dragen. Het plaatselijk bestuur kapittelde de dissidenten. Alle regels waren overtreden door openlijk in de media een discussie aan te zwengelen. In Arnhem speelde enige tijd later een soortgelijk conflict. Daar voerde het voormalige bestuurslid Slooff actie voor meer openheid en democratie binnen de partij. Het kwam hem op een royement te staan.

Nu heeft de partijtop besloten de luiken open te gooien. Het imago van de 'aktiepartij' verdwijnt. De SP wil voortaan door het leven gaan als een actieve socialistische partij en een gooi doen naar een of meer zetels in de Tweede Kamer. De partijcultuur zal drastisch veranderen. Zo wordt het kandidaat-lidmaatschap van drie maanden (in die tijd werd onderzocht of de aspirant-leden wel politiek betrouwbaar waren) afgeschaft. Ook de bepaling dat kaderleden vijf keer zoveel contributie moeten betalen als gewone leden komt - als het congres akkoord gaat - te vervallen. Het hoofdbestuur zal worden uitgebreid van 7 naar 23 personen. Het partijblad De Tribune zal, zoals het in de stukken heet, “rechtstreeks ingaan op de ideologische opvattingen van de partij”. De critici leggen het iets anders uit: het blad wordt minder propagandistisch.

Het is de bedoeling de ongeveer 16.000 sympathisanten van de SP, die nu tegen een bescheiden contributie als steunlid te boek staan, actiever bij de partij te betrekken. Het SP-bestuur stelt voor de steunleden volledig lid te laten worden met alle rechten vandien. Maar de partij blijft actie voeren. Lubbers en Kok: Handen af van de WAO! is het motto van de jongste, gisteren begonnen, SP-actie.