Provincie: afkoopsom moet worden betaald

AMSTERDAM, 27 JUNI. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zullen de gemeente Jacobswoude dwingen een afkoopsom van 1,2 miljoen gulden te betalen aan ex-gemeentesecretaris W. Bello. Jacobswoude raakte eerder dit jaar in opspraak toen bekend werd dat B en W van de op 1 januari van dit jaar nieuw gevormde gemeente een overeenkomst met een na de herindeling afgevloeide ambtenaar had gesloten, waardoor deze ruim een miljoen gulden zou ontvangen. Dit is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een “ongebruikelijk en excessief hoog” bedrag.

Tot twee keer toe weigerde de door het CDA gedomineerde gemeenteraad van Jacobswoude het krediet te voteren. Het college van B en W overleefde een motie van wantrouwen, maar de raad dwong burgemeester Brouwer de Koning zijn portefeuilles personeelszaken en financien in te leveren. Op 6 juni stelde de ambtenarenrechter Bello in het gelijk en vernietigde alle door het college genomen besluiten om onder de met Bello gesloten overeenkomst uit te komen. Maandag riep de Zuidhollandse gedeputeerde H. Blok (D'66), die belast is met het toezicht op de gemeentefinancien, B en W van Jacobswoude op het matje. Gedeputeerde Blok probeerde vervolgens de fractievoorzitters van de raad alsnog ervan te overtuigen het krediet te voteren. Maar de raad weigerde, hetgeen volgens een woordvoerder van GS “van grote lafheid getuigt”. Toch is de raad verplicht de wet uit te voeren, stelt de woordvoerder en er zit voor GS derhalve niets anders op dan artikel 240 van de Gemeentewet toe te passen en rechtstreeks in te grijpen. Voor zover bekend is dit artikel voor het laatst in 1983 in Zeeland toegepast, in Zuidholland in ieder geval niet na 1978. De woordvoerder van GS noemt het “ongehoord dat een raad weigert haar verantwoordelijkheid te nemen”. Hij wijst er bovendien op dat de 1,2 miljoen gulden niet rechtstreeks ten laste komt van de exploitatiebegroting, maar van een speciale rijkstoelage voor wachtgeldregelingen.