Politie in Twente begint regionaal bureau voor milieuhandhaving

ALMELO, 25 JUNI. De 21 gemeenten in Twente met gemeentelijke en rijkspolitiekorpsen hebben een gezamenlijk bureau voor milieudelicten opgezet: het Regionaal Bureau Milieuhandhaving. Het bureau is gevestigd in Almelo en houdt zich bezig met beleidsvoorbereiding op milieugebied, met de opeiding en bijscholing van politiefunctionarissen, de coordinatie van grote acties en de opsporing van zware milieudelicten. Er werken vijf mensen.

De korpsen in Twente lopen met de oprichting van het RBM vooruit op de samenvoeging van rijks- en gemeentepolitie in Twente. Enkele andere korpsen van gemeentepolitie in Nederland hebben al wel speciale milieuafdelingen, maar die zijn slechts plaatselijk en eigenlijk alleen op de uitvoering gericht. Het RBM in Almelo, alus coordinator J.T. Korf van het bureau, borduurt in feite voort op de politieparagraaf in het Nationaal Milieubeleidsplan Plus. Korf: “Tot nog toe gebeurde milieuzorg in de politiekorpsen toch vooral in de hobby-sfeer en we hadden een behoorlijke achterstand in kennis.” Het RBM gaat de kennis bij alle 1.200 politieambtenaren in Twente verhogen door cursussen aan te bieden, in samenwerking met bijvoorbeeld het politie-studiecentrum in Vaassen. De eerste 100 Twentse politieagenten hebben al bijscholing n milieuzorg gehad. Daarnaast houdt het RBM zich bezig met beleidsadvisering en met ondersteuning bij grote acties en projektondersteuning. In de aanloopfase heeft het RBM bijvoorbeeld al als centraal coordinatiepunt gefunctioneerd bij een actie waarbij binnen bepaalde bedrijfstakken in Twente werd nagegaan of tussen het gewone bedrijfsafval geen chemisch afval werd weggegooid. Een aantal bedrijven werd op dat misdrijf betrapt en kon voor de rechter gebracht worden. Het buJH)reau begeleidt nu ook agenten van korpsen die zich hebben voorgenomen hun 'buitengebied systematisch op te schonen' en het te zuiveren van illegale mestlozingen, autowrakken en chemisch afval. Korf: “Wij helpen bij het opzetten van de actie en kijken met de mensen van de gewone surveillance hoe zo'n actie het best uitgevoerd kan worden.”

Volgens Korf tonen andere korpsen in het land veel belangstelling voor het Twentse initiatief en zal 'de blauwdruk' van het RBM ook elders snel gebruikt gaan worden.