Continuiteit vastgoedfonds VHS onzeker door te hoge schulden

ROTTERDAM, 24 JUNI. Voortzetting van de activiteiten van onroerend goed beleggingsmaatschappij VHS is afhankelijk van een structurele herfinanciering en verkopen van onroerend goed. Dit blijkt uit de toelichtting op de groepsaarrekening 1990 van het vastgoed fonds.

Volgens de balans per 31 december 1990 overschrijden de kortlopende schulden de vlottende activa met een bedrag van 9,7 miljoen gulden.

Dit liquiditeitstekort verbeterde begin dit jaar door verkoop van onroerend goed, maar zal naar verwachting weer toenemen. VHS wil daarom door verkoop van nog meer onroerend goed dit tekort proberen terug te brengen. De op de komende aandeeloudersvergadering nieuw te benoemen directeur G.V.M. Witteveen wilde vanmorgen geen commentaar geven. “We zullen op de jaarvergadering openheid van zaken geven”, aldus Witteveen. Die vindt plaats op 26 juni.

VHS heeft vorig jaar een verlies geleden van 17,8 miljoen gulden tegen een winst in 1989 van 3,2 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat bedroeg in 1990 weliswaar nog 1 miljoen gulden, maar door afwaardering van de portefeuille onroerend goed, veranderingen in waarderingsgrondslagen en kosten van in gang gezette reorgansaties, moest VHS vorig jaar het forse netto verlies in de boeken bijschrijven.

VHS raakte onlangs al haar fiscale status van beleggingsinstelling kwijt omdat het fonds niet meer voldeed aan de wettelijke eis dat de vastgoed beleggingen voor niet meer dan 60 procent met vreemd vermogen mogen zijn gefinancierd.

De problemen bij VHS onstonden vooral toen grootaandeelhouder Interforce in de knoei raakte. De banden met Interforce zijn nu verbroken. Als nieuwe grootaaneelhouder is de R&R Groep uit Amersfoort binnen gekomen, die nu een belang heeft van 35 procent in VHS. Dit gebeurde onder meer via een onderhandse aandelenemissie. Daarop kwam kritiek van de overige aandeelhouders vooral omdat die de emissiekoers van 5 gulden te laag vonden.

De nettovermogenswaarde per aandeel VHS is vorig jaar gedaald van 15,21 gulden naar 7,95 gulden. Het fonds had per ultimo 1990 vastgoed in Nederland in portefeuille met een waarde van ruim 131 miljoen gulden. Er was een leegstand van ongeveer 10 procent van de theoretische huuropbrengst. De bruto huuropbrengsten beliepen vorig jaar 12,8 miljoen tegen 10,7 miljoen gulden in 1989.