Directeur Maastrichts conservatorium eruit

MAASTRICHT, 22 JUNI. Leon Schoenmakers (52) is gisteren ontslagen als algemeen diur van het Maastrichtse conservatorium. Hem wordt door het college van bestuur van de Maastrichtse Rijkshogeschool, waaronder het conservatorium ressorteert, verweten dat hij sinds zijn aantreden in augustus 1990 een onwerkbare situatie heeft gecreeerd. Tot begin april meende hij over de volledige steun van het bestuur te beschikken. Daarna kwamen er plotseling adviezen om zich maar ziek te melden, gevolgd door schorsingen in mei en de ontzegging van de toegang tot het gebouw.

Het college van bestuur verklaart in het laatste nummer van het informatiebulletin van de hogeschool dat al snel na het aantreden van Schoenmakers zijn “werkwijze en wijze van communicatie” te wensen overliet. Zowel de staf als de conservatoriumdeelraad van de centrale medezeggenschapscommissie concludeerden dat “met betrokkene niet meer samen te werken was”.

Volgens Schoenmakers n de problemen die hij had niet de deelraad of het bestuur maar de vier stafleden, met wie hij verondersteld werd samen de directie te voeren en die hij volslagen incompetent achtte. Daarvan had hij het bestuur op de hoogte gebracht. Signalen dat hij niet goed zou functioneren hebben hem niet bereikt “tot dat moment in april waarop het bestuur als een blad aan de boom omdraaide”. Zijn verbazing was des te groter, zegt hij, omdat hij acht maanden eerder zonder proeftijd was binnengehaald. Hij trad aan na een langdurige interimperiode, die volgde op hertrek eind 1988 van de laatste directeur, Besselink.

Schoenmakers, naar eigen zeggen “een wervelwind”, omschrijft de situatie die hij aantrof als “een schuit die uit de modder getrokken moest worden”. Administratief en bestuurlijk was het conservatorium een chaos, de begeleiding van de studenten liet ernstig te wensen over, en zowel docenten als studenten lichtten de hand met roosters en studieverplichtingen. Toelatingseisen waren verzacht en eindexamens werden te mild beoor, mede omdat er een “inteeltatmosfeer” bestond waarbij eigen conservatoriumdocenten de examencommissies bemanden. Om dat te doorbreken trok Schoenmakers externe gecommitteerden van naam aan, zo betoogt hij in een uitvoerige schriftelijke verdediging van zijn beleid. Schoenmakers zal met deze stukken zijn ontslag aanvechten bij de ambtenarenrechter.

De voorzitster van de conservatoriumdeelraad, de docente pianomethodiek Jeannette Bennekom, ontkent dat de raad op het ontslag van Schoenmakers heeft aangest De bezwaren die dit medezeggenschapsorgaan in maart tegen de leiding had geuit richtten zich uitdrukkelijk op de voltallige directie, dus inclusief de vier stafleden. Het college van bestuur, dat op de dag van de bekendmaking van het ontslag niet bereikbaar was voor commentaar, heeft aangekondigd dat het een nader onderzoek naar de organisatiestructuur van het conservatorium zal laten uitvoeren.

Leon Schoenmakers was tot vorig jaar directeur van de indhovense Stadsschouwburg. Daar is hij na conflicten vertrokken. Zelf zegt hij daarover dat hij slachtoffer is geworden van een verstoorde relatie tussen het gemeentebestuur en het bestuur van de schouwburg.

    • Wammes Bos