'Vraag naar kansarmen stimuleren'

ROTTERDAM, 21 JUNI. De overheid zou bij de werkloosheidsbestrijding meer aandacht moeten schenken aan het stimuleren van de vraag naar mensen uit probleemgroeop de arbeidsmarkt. Dit concludeert het onderzoeks- en adviesbureau Regioplan in een verkennend onderzoek naar “een meer vraaggericht arbeidsmarktbeleid”.

De meeste werklozen maken deel uit van zogenoemde probleemgroepen op de arbeidsmarkt. Dit zijn langdurig werklozen, laaggeschoolde werkzoekenden, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en herntredende vrouwen. Van de ingeschreven werkzoekenden bij de arbeidsbureaus was in 1989 gemiddeld 50 procent langdurig loos, 17 procent van allochtone afkomst en 9 procent gedeeltelijk arbeidsongeschikt.

In de bestrijding van de werkloosheid onder probleemgroepen richt de overheid zich met name op de 'aanbodzijde': het verbeteren van de concurrentiepositie van probleemgroepen op de arbeidsmarkt door beleid gericht op activering, het opdoen van werkervaring en her-, om- en bijscholing. Werkgevers kunnen bij het in dienst nemen van werklozen uit probleemgroepen soms wel in aanmerking komen voor loonkostensubsidiear verder komt een meer op deze 'vraagzijde'

gerichte aanpak veelal niet. In het rapport, dat is gemaakt in opdracht van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, doet Regioplan enkele suggesties om deze leemte te vullen. Uitgangspunt zou moeten zijn dat aanzetten voor dit nieuwe beleid niet gezocht moeten worden “in dwang- en lokmiddelen, maar veeleer in activeringsmiddelen, aangevuld met overredingsmiddelen”. De regionale bedrijfsconsulenten voor de arbeidsvoorziening zouden daarbij als aanjagers kunnen fungeren. Ook verdient het volgens het rapport aanbeveling na te gaan in hoeverre het mogelijk is, in navolging van buitenlandse voorbeelden, met name grote bedrijven te stimuleren tot het scheppen van arbeidsplaatsen ten behoeve van probleemgroepen onder de noemer van sponsoring, liefdadigheid of maatschappelijke betrokkenheid.