Pleidooi voor meer inspraak burgers

GRONINGEN, 21 JUNI. De invoering van een stadspanel, een consultatief referendum en inspraak in een vroeger stadium zijn nodig om de bevolking van Groningen meer bij de politieke besluitvorming te betrekken.

Dit staat in een advies van een Politiek Bestuurlijke Commissie die vorig jaar december door B en W van Groningen werd ingesteld. De commissie moest nagaan hoe de kloof tussen burgers en openbaar bestuur kon worden verkleind. De ssie, onder voorzitterschap van prof.mr. J.J.

Vis, concludeert dat meer participatie van burgers noodzakelijk is om te komen tot een breder politiek draagvlak voor beslissingen. Gepleit wordt voor meer inspraak van de burger in een vroeger stadium op alle beleidsterreinen.