Duitsland koppelt hulp Israel aan condities

TEL AVIV, 21 JUNI. Duitsland stelt omvangrijke financiele hulp (een miljard dollar) aan Israel afhankelijk van de beeindiging van de stichting van nederzettingen in de sedert 1967 door Israel bezette gebieden. De ochtendbladen Ha'arets en de Jerusalem Post melden vandaag dat de VS en Duitsland aangaande de op Israel uit te oefenen economische druk verregaande coordinatie hebben bereikt. De bedoeling is ook een positievere Israelische opstelling in het vredesproces af te dwingen.

Voor zover bekend is het de eerste maal dat Duitsland aan financiele steun aan Israel politieke voorwaarden zou verbinden. De woordvoerder van het Israelische ministerie van buitenlandse zaken zei vanmorgen dat in afwachting van een ontmoeting tussen specialisten van beide landen niets bekend is over Duitse voorwaarden.

In maart bereikte de Israelische minister van buitenlandse zaken David Levy in Bonn een akkoord over grijke Duitse financiele steun in verschillende vormen aan Israel. Israel verlangt dat Duitsland, na de hereniging, de herstelbetalingen van Oost-Duitsland voor zijn rekening neemt waaraan het gevallen communistische regime zich heeft onttrokken.

Volgens door de Jerusalem Post aangehaalde joodse bronnen in Washington is de gemelde Duitse ommezwaai jegens Israel door de VS genitieerd. “De VS hebben Duitsland gezegd langzaam aan te doen bij het verstrekkn financiele hulp aan Israel voor de opvang van de Sovjet-immmigratie”, zeiden deze bronnen. Volgens Ha'arets heeft bondskanselier Helmut Kohl eind mei in Washington de VS op de hoogte gesteld van de Duitse intentie inderdaad een verband te leggen tussen de nederzettingenpolitiek, het vredesproces en de Duitse financiele hulp aan Israel.

Pag. 4;

VS handhaven hulp Israel

Volgens Ha'arets is in Washington met grote tevredenheid gereageerd.

Indien de kranteberichten van vandaag in Jeruzalem, Bonn of Washington worden bevestigd steekt in de Israelische politiek ongetwijfeld een storm van verontwaardiging op. Voor premier Yitzhak Shamir is het zeker volstrekt onaanvaardbaar als Duitsland een verband legt tussen humanitaire hulp voor de opvang van de Sovjet-joden het vredesproces en daardoor een streep haalt door de bijzondere, door de holocaust getekende banden tussen beide landen.

Het uitlekken van het bericht over de nieuwe Duitse voorwaarden jegens Israel volgt op het besluit van het Amerikaanse Congres om Israel het komende begrotingsjaar opnieuw 3 miljard dollar in economische en militaire hulp toe te kennen. Met grote meerderheid verwierp het Congress een voorstel om de hulp aan Israemet ruim 80 miljoen dollar te verminderen. Zo'n bedrag zou Israel, in strijd met beloften, in nieuwe nederzettingen in bezet gebied hebben gestoken.

Politieke kringen in Jeruzalem zeiden gisteren dat het pro-Israelische besluit van het Congress niet als een verrassing was gekomen. De invloedrijke pro-Israelische lobby in Washington, AIPAC, heeft Jeruzalem echter gisteren al gewaarschuwd dat deze zege absoluut niet betekent dat Israel president George Bush kan verslaan wat betreft het verlenen van een kredietgaranties n tien miljard dollar voor de opvang van de Sovjet-joden. Steeds vaker bereiken Jeruzalem Amerikaanse signalen dat Israel hier niet op kan rekenen indien er geen einde komt aan de nederzettingenpolitiek.

Onderminister van buitenlandse zaken Benjamin Netanyahu heeft gisteren gezegd dat Israel zich nooit tegenover de VS heeft verplicht de nederzettingenpolitiek te staken. Met de regelmaat van de klok zegt Shamir dat dit ook niet zal gebeuren. Vgens Shamir is er geen enkel verband tussen het vredesproces en de nederzettingenpolitiek. Deze uitspraak ten spijt wordt Israel, in een zeer gevoelige fase van het diplomatieke touwtrekken rondom het beleggen van een regionale vredesconferentie, over de nederzettingenpolitiek in de internationale politiek in een totaal isolement gedreven.

Minister Levy heeft zich gisteren niettemin tegenover de EG-ambassadeurs in Israel optimistisch uitgelaten over de vredeskansen in het Midn-Oosten. Hij bevestigde dat Saoedi-Arabie en de Golfstaten in het raam van een regionale vredesconferentie zullen deelnemen aan werkgroepen waar onder andere regionale landbouwplanning, waterproblemen, gezondheidszorg en telecommunicatie ter sprake komt.

    • Salomon Bouman