Stichting wil snel beheer over Oostvaardersplassen

'S-GRAVELAND, 20 JUNI. Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Wereldnatuurfonds willen op korte termijn, liefst nog dit jaar, samen het beheer gaan voeren over de Oostvaardersplassen in Zuidelijk Flevoland. Voor dat doel hebben ze een Stichting Oostvaardersplassen opgericht, die land en water in erfpacht zou moeten krijgen. Staatssecretaris Gabor (landbouw, natuurbeheer en visserij) is afgelopen maandag van de plannen en wensen op de hoogte gesteld.

Het omvangrijke, vogelrijke natuurgebied, in de jaren zeventig spontaan ontstaan op de plek waar industrie was gepland, is nu nog in beheer bij Rijkswaterstaat. De bedoeling is de plassen in 1995 over te dragen aan een terreinbeherende instelling. De drie organisaties vinden dat dit veel sneller moet gebeuren en dienen zich nadrukkelijk aan als gegadigden.

Volgens de drie zijn de Oostvaardersplassen bij hen in betere handen dan bij het Rijk. Ze voeren daarvoor als argument onder meer aan dat de particuliere natuurbescherming een 'onversneden en onafhankelijk'

beheer kan voeren voor hettotale gebied, terwijl een rijksdienst met tal van belangen rekening dient te houden.

De drie achten zich, gezien hun ervaring en kennis, bij uitstek in staat de plassen met de vereiste continuteit te beheren en zouden met hun brede draagvlak in de samenleving het publiek daar sterk bij kunnen betrekken. Overdracht van de plassen aan de particuliere natuurbescherming past bovendien in het streven naar privatisering van rijkstaken.

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben ich al uitgesproken voor particulier beheer van het gebied. Binnenkort zal de Natuurbeschermingsraad over dit onderwerp advies uitbrengen.

De Oostvaardersplassen hebben een zeer vruchtbare bodem, bestaande uit kalkrijke klei. Hier kunnen de natuurlijke processen ontstaan die nodig zijn om een zelfregulerend systeem in stand te houden. In Europa zijn dergelijke voedselrijke systemen nauwelijks meer aanwezig.

Daardoor horen de plante- en diersooten die in er voorkomen tot de meest bedreigde van Europa.

De mogelijkheden die de Oostvaardersplassen bieden, moeten volgens de drie dan ook volledig worden uitgebuit: “Dat is niet alleen voor het gebied zelf van groot belang, maar ook om kennis te vergaren over het functioneren van andere natuurterreinen in heel Europa, in het bijzonder wetlands.”

Sinds 1986 vallen de Oostvaardersplassen onder de Natuurbeschermingswet en hebben ze de status van Natuurmonumen.

Datzelfde jaar vroeg de provincie Flevoland of de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten belangstelling had om het beheer over het gebied over te nemen van Rijkswaterstaat. Natuurmonumenten heeft toen enthousiast gereageerd. “Dit signaal is echter niet opgevangen in Den Haag”, aldus de vereniging.