Lubbers: compromis plan-Simons

DEN HAAG, 20 JUNI. Premier Lubbers bemoeit zich met het conflict tussen CDA en PvdA over de stelselwijziging van ziektekostenverzekeringen. Beide partijen verschillen van mening over de wijze waarop de veranderingen in de gezondheidszorg, die n 1995 leidt tot een zorgverzekering voor iedereen, vorm moeten krijgen. Het Kamerdebat over de stelselwijziging is vanmorgen hervat.

Lubbers heeft er bij de CDA-fractie op aangedrongen in te stemmen met het wetsvoorstel dat de tweede fase van de stelselwijziging per 1 januari 1992 regelt. Een compromisvoorstel van zijn hand komt erop neer dat verzekeraars meer ruimte krijgen om binnen het basispakket verschillende polissen aan hun verzekerden aan te bieden, waardoor verzekerden mer keuzemogelijkheden krijgen. Lubbers heeft zijn voorstel besproken met vice-premier Kok (PvdA), PvdA-fractieleider Woltgens, CDA-fractieleider Brinkman en staatssecretaris Simons (PvdA). De PvdA-fractie kan uitsluitend instemmen met zo'n compromis als verzekeraars niet in staat worden gesteld om risicoselectie toe te passen.

Het Tweede-Kamerlid Lansink (CDA) houdt vooralsnog vast aan zijn bezwaren tegen het wetsvoorstel. Hij wil daar niet akkoord mee gaan zolang verzekerden geen grotere financiele verantwordelijkheid kunnen nemen. Aanvankelijk pleitte Lansink voor de uitbreiding van het vrijwillige aanvullende pakket, waarin het kabinet uitsluitend luxe verstrekkingen zoals eerste klas-verpleging in een ziekenhuis wil onderbrengen. Alle 'essentiele' medische voorzieningen worden wat het kabinet betreft ondergebracht in het basispakket voor alle Nederlanders. In de Kamer krijgt het CDA geen steun voor uitbreiding van het aanvullende pakket. Daarom probeert Lansink nu meer keuzemogelijkheden binnen het brede basispakket te creeren. De verzekerde moet kunnen kiezen voor goedkope of dure voorzieningen.

Tegenover duurdere zorg staat dan een hogere nominale premie of een hoger eigen risico. Een groot deel van de Tweede Kamer is bang dat op deze manier de gezondheidszorg niet voor iedereen gelijk toegankelijk zal zijn.

Staatssecretaris Simons antwoordt de Kamer vanavond.