Groei niet-actieven: eind voor koppeling

DEN HAAG, 20 JUNI. Het loslaten van de koppeling tussen lonen en uitkeringen lijkt onvermijdelijk geworden.

Op basis van de nieuwste gegevens van het Centraal Planbureau is het kabinet niet langer gehouden aan de politieke afspraak dat lonen en uitkeringen gelijk moeten oplopen.

Volgens nog vertrouwelijke gegevens van het Planbureau verslechtert de verhouding tussen actieven en niet-actieven verder. In het regeerakkoord van CDA en PvdA is afgesproken dat niet hoeft te worden gekoppeld als het aantal niet-actieven ten opzichte van honderd actieven de grens van 86 overschrijdt. Het Planbureau rekent er op dat volgend jaar het aantal niet-actieven zal oplopen tot 87,5.

Het CDA, de grootste regeringspartij vindt dat het kabinet deze zomer tijdens de begrotingsbesprekingen moet beslissen over het voortbestaan van de koppeling. Volgens coalitiepartner de PvdA kan “het beslissende moment worden uitgesteld tot begin volgend jaar”, aldus fractiewoordvoerder Van Zijl.

Voor volgend jaar verwacht het Planbureau een prijsstijging van 4 procent, ruim een procentpunt boven het cijfer van dit jaar. De economische groei blijft op ongeveer hetzelfde niveau als dit jaar.PvdA-fractiewoordvoerder J. van Zijl vindt het op dit moment nog te vroeg om een beslissing te nemen over de koppeling. Hij vindt begin volgend jaar een goed tijdstip voor een besluit. “Dan zijn de effecten duidelijk van het beleid van het kabinet om arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim terug te dringen. We spreken dan over een heel ander verhoudingscijfer dan 87,5”, aldus Van Zijl.

Maar coalitiegenoot CDA vindt dat het kabinet deze zomer een beslissing moet nemen over de koppeling. Volgende week wordt de nieuwe koppelingswet (Wet Koppeling met Afwijkingsmogelijkheden) in de Tweede Kamer behandeld.

Pag. 3:

Brief van Ter Veld: meer WAO's

Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) heeft gisteren een brief naar de Sociaal Economische Raad gestuurd, waaruit blijkt dat de groei van het aantal arbeidsongeschikten en mensen die zich ziek melden, hoger uitvalt.

Het kabinet wil dat in 1994 niet meer mensen volledig arbeidsongeschikt zijn dan in 1989; bij het aantreden van het kabinet.

Dit betekent dat het aantal arbeidsongeschikten tot 1994 met 65 duizend moet verminderen, zo verwachtte het kabinet medio februari bij het opmaken van de Tussenbalans. Dit zou een besparing op de uitgaven voor arbeidsongesachiktheidsregelingen moeten opleveren van 1,9 miljard gulden. In de brief die Ter Veld naar de SER heeft gestuurd, staat dat het aantal arbeidsongeschikten met 125 duizend moet verminderen om stabilisatie op het niveau van 1989 te realiseren; 60 duizend meer dan vier maanden geleden.

In de SER-brief schrijft staatssecretaris dat het percentage ziekteverzuim iets hoger is uitgevallen dan tot nu toe in de voorspellingen is aangenomen. “Ook de voorgestane daling van het ziekterisicopercentage zal derhalve een verdergaand inspanning vereisen dan tot nu toe was voorzien”, aldus Ter Veld.

Volgens de staatssecretaris hebben deze ontwikkeling tot gevolg “dat niet ontkomen zal kunnen worden aan additionele maatregelen die kunnen leiden tot ombuiging van de nog zichbaarder geworden trend”.

De Sociaal-Economische Raad gaat het kabinet begin juli adviseren over aanvullende maatregelen, waarbij wel in de systematiek van de WAO wordt ingegrepen, zoals bijvoorbeeld bij het begrip 'passende arbeid'

en de hoogte en duur van de uitkering.

    • Cees Banning