Geen inkrimping veestapel 'milieuvriendelijke' boer

DEN HAAG, 20 JUNI. Boeren die nu investeren in milieuvriendelijke maatregelen tegen de mestoverschotten hoeven straks niet bang te zijn dat hun veestapel moet worden ingekrompen.

Dit liet minister Bukman (landbouw) gisteren blijken in een overleg met de Tweede Kamer. Hij doelde bijvoorbeeld op de bouw van aangepaste stallen die de uitstoot van ammoniak voorkomen. “Als straks draconische maatregelen nodig zijn, kan de boer die zijn huiswerk heeft gedaan van negatieve effecten worden gevrijwaard”, zei Bukman.

De minister wees op de inwerkingtreding per 1 september van de wet Vermeend- Melkert, die het mogelijk maakt milieu-investeringen fiscaal versneld af te schrijven.

Hoe meer boeren investeren, hoe kleiner de kans dat de veestapel moet worden verkleind, stelde hij. Evenmin als zijn collega Alders van milieubeheer sluit Bukman niet uit dat dergelijke “draconische maatregelen, onverhoopt, onverhoopt, onverhoopt nodig zijn”, zoals hij zei.

Het kabinet heeft beloofd dit najaar nadere maatregelen tegen de mestoverschotten te treffen, terwijl met de Kamer is afgesproken dat volgend jaar moet worden vastgesteld of het beleid tot nu toe voldoende is geweest om de beoogde beperkingen van de uitstoot te halen. Daarvoor zijn concrete percentages geformuleerd voor 1995 en 2000. Volgens de huidige gegevens is het vrijwel uitgesloten dat de doelstellingen voor 1995 worden gehaald.

Bukman kondigde gisteren al wel enkele maatregelen aan, zoals de verplichting om op boerderijen een mineralenboekhouding bij te houden.

Hij denkt deze maatregel op 1 januari 1995 in te voeren. Tot nu toe wordt deze boekhouding op vrijwillige basis gevoerd. Zij geeft inzicht in de hoeveelheden mineralen (fosfaten, nitraten) die in de vorm van veevoer en kunstmest worden aangevoerd en hoeveel er als zuivelprodukten dan wel als mest de boerderij verlaten.

CDA en VVD verzetten zich nog altijd tegen een inkrimping van de veestapel, die de PvdA vrijwel onvermijdelijk acht. CDA-Kamerlid Van Noort vindt wel dat elke boer straks “zijn zaakjes voor elkaar moet hebben”, zodat hij er min of meer zelf in de hand heeft of zijn veestapel moet worden verkleind.

Ook wezen de fracties van CDA en VVD gisteren een heffing op kunstmest af die het kabinet overweegt. Een vergadering van de EG-milieuministers deze week heeft als resultaat gehad dat vanuit Brussel tegen een dergelijke heffing geen bezwaar te verwachten is.

Bovendien stelden de ministers vast dat lidstaten bij het stimuleren van mestverwerking gebruik mogen maken van financieel-economische instrumenten. Dat betekent dat de EG geen bezwaar zal maken tegen subsidies via het Landbouwschap (te betalen uit heffingen) voor de (toekomstige) mestfabrieken die de overschotten moeten opvangen. De hoeveelheid est die deze fabrieken moeten verwerken, wordt intussen niet op 5, maar op ruim 6 miljoen ton per jaar geschat. Dit is het gevolg van een nieuwe EG-richtlijn voor nitraten, die de ministers van milieu deze week hebben aangenomen. “Dat betekent: nog een fabriek erbij”, erkende Alders.

Bukman kondigde gisteren aan dat hij in zijn begroting voor volgend jaar verdere maatregelen zal opnemen tegen de mestoverschotten. Hij wil voorkomen dat gebieen die nog 'schoon' zijn alsnog met mestproblemen te maken krijgen en dat in gebieden waar de veehouderij formeel nog verder zou mogen groeien, dit ook daadwerkelijk gebeurt.

CDA en PvdA steunden gisteren verder het streven van het kabinet om met het Landbouwschap een convenant te sluiten over alle maatregelen die tegen de mestoverschotten nodig worden bevonden.