Gabor geeft 2,5 miljoen om korhoen te redden

NIJVERDAL, 20 JUNI. De korhoen, waarvoor staatsecretaris J. Gabor in vijf jaar 2,5 miljoen gulden uittrekt om het voortbestaan te waarborgen, kwam vroeger overal in Nederland voor. Door het teloorgaan van zijn natuurlijke omgeving - uitgestrekte, open heidevelden en hoogveengebieden - is het aantal dieren sterk teruggelopen. Alleen op de Sallandse heuvelrug is nog een populatie korhoeders die levensvatbaar wordt geacht. De vrees bestaat dat het korhoen, wanneer er niets wordt gedaan, nog voor het eind van deze eeuw uit Nederland zal zijn verdwenen.

Het plan van Gabor beoogt in eerste instantie het herstel van de 'korhoen-vriendelijke biotoop'. Korhoender-kuikens hebben een eiwitrijk dieet nodig van insekten die zij vinden in een vegetatie van hoge kruiden. Oudere dieren zijn vegetarisch en leven van bessen en plantetoppen. De hoge kruid-begroeiing biedt ook beschutting tegen roofdieren als havik en vos. In het plan van de staatssecretaris worden veertien gebieden genoemd die door gerichte beheermaatregelen een redelijke kans bieden op herstel van de stand van het korhoen. Om de effectiviteit van de maatregelen te toetsen zal eerst in vier gebieden worden gewerkt met aangepast heidebeheer, het kappen van bos, het tegengaan van verstoringen in de broedperiode en andere beheermaatregelen. Wanneer dit beheer een positief effect heeft op de ontwikkeling van de korhoen-populatie zullen in de andere gebieden vogels worden uitgezet. Bij het opnieuw uitzetten van korhoenders in geschikt gemaakte terreinen zal ook worden gekeken wat het effect van de roofdierpopulaties op de korhoenstand is.

Kritisch Faunabeheer noemt het soortbeschermingsplan korhoen 'kunst en vliegwerk'. “Biotoopverbetering is prima, maar dan voor alle dieren en niet alleen voor een soort.”

Op het korhoen, momenteel een beschermde diersoort, is volgens Kritisch Faunabeheer voor het laatst gejaagd in 1958 op 't Loo. “In Nederland doen jagers lyrisch over korhoenders, maar ze organiseren wel reizen naar het buitenland om erop te schieten.”

De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging heeft laten weten dat zij hoopt actief betrokken te worden bij het wildbeheer, vooral wat betreft het jagen op de vos. Volgens het Rijksinstituut voor natuurbeheer moet echter voor een behoud op lange termijn van de bestaande populaties korhoenders niet direct aan het doden van de natuurlijke vijanden van de korhoen worden gedacht. “De achteruitgang van het korhoen komt niet primair door predatoren.” Overigens geeft het plan volgens hem geen waterdichte garantie dat het korhoen terugkomt. “De waarschijnlijkheid is groot, maar de zekerheid ontbreekt.”