Spaarbanken ontevreden over afspraak verrekening van kosten

ROTTERDAM, 19 JUNI. De SNS Groep in Den Bosch (Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken) wil de afspraken over verrekening van betaalkosten tussen banken, waarover eerder dit jaar een akkoord werd bereikt, weer op de helling zetten. Ze zijn “volstrekt onvoldoende”, aldus bestuursvoorzitter J. Vugtteren in een toelichting op het jaarverslag.

De verwerking van acceptgiro's, cheques en andere betaalhandelingen kost de SNS - balanstotaal 11,2 miljard gulden - jaarlijks ongeveer 40 tot 50 miljoen gulden. Na jarenlang soebatten tussen de banken, in het kader van het zogeheten Nationaal betalingscircuit, kwamen ze overeen dat de bank die een acceptgiro ontvangt de verwerkende bank dertig betaalt. Een automatische incasso levert de betalende bank een dubbeltje op. Volgens Vugts komt de SNS met die extra inkomsten bij lange na niet uit. W. van Bochove, secretaris van het SNS-bestuur, zegt desgevraagd niet te kunnen aangeven hoe hoog de bedragen dan wel zouden moeten zijn.

De SNS is overigens wel tevreden over de invoering van tarieven, die ze zelfs “een doorbraak” noemt, maar alleen om het principe. In het verleden lagen de kosten van het onderlinge betalingsverkeer overwegend aan de kvan banken die voor hun klanten veel betalingen verrichten; 'debetbanken' met veel particuliere klanten zoals Postbank, Rabobank en spaarbanken. Het voordeel van grote zakelijke banken als ABN-Amro en NMB, die juist veel betalingen ontvangen, is door de verrekening enigszins afgenomen.

De SNS heeft geen concrete stappen in gedachten om actie te ondernemen tegen de hoogte van de afgesproken tarieven. “Het zal ongetwijfeld aan de orde komen in nader overleg”, meent Van Bochove. “CAOrden ook periodiek herijkt. de tarieven zijn niet voor de rest van de eeuw. Het is logisch en redelijk om ze te herzien.”

Op zichzelf heeft een verandering in de hoogte van de tarieven die de banken elkaar in rekening brengen geen merkbare gevolgen voor hun klanten. Niettemin is denkbaar dat banken wier betalingsverkeer te veel kost zullen trachten een deel van hun kosten te verhalen op hun klanten. Van Bochove acht die kans klein: “Het is niet in het commerciele belang van die banken.”verhogen de hoge kosten van het betalingsverkeer de druk op debetbanken om te streven naar goedkope (elektronische) betaalvormen en dure vormen, zoals handgeschreven overschrijvingen en kasbetalingen, terug te dringen. SNS-voorzitter Vugts stelde gisteren dat de concurrentiepositie van zijn bank verslechtert als zij niet efficienter omgaat met de verwerking van betaalopdrachten.

De concurrentiepositie van de spaarbank stond al onder druk door de winstdaling in het afgel)pen jaar. De nettowinst zakte door de lagere rentemarge terug van 49 miljoen naar 33,2 miljoen gulden. Ook in 1989 moest de winst van SNS achteruit doordat ook toen de rente op kortlopende kapitaal hoger was dan die van langlopend kapitaal.

Over de ontwikkeling van de rentemarge is Vugts somber gestemd. Veel verandering naar boven zal er niet komen, zo verwacht hij. De bank die tot nu toe nog voor een “fors gedeelte” af(ankelijk is van de rentebaten (279 miljoen gulden in 1990), wil het aandeel van de provisie-inkomsten in de totale opbrengst vergroten. In 1990 noteerde SNS een provisiebate van 26,1 miljoen gulden, een groei van ongeveer 4 miljoen. Toch vindt Vugts deze autonome groei te langzaam. “Daarom streven we naar basisverbreding. We moeten activiteiten zoals verzekeringen toevoegen die ons minder afhankelijk maken van de rente-inkomsten.”

Angst voor de groei heeft SNS zeker niet. Verschillende spaarbanken uit het rivierengebied rond Tiel en uit he, afkomstig uit de stal van de Cooperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken met een gezamenlijk balanstotaal van 1,25 miljard, stappen binnenkort over naar SNS.

Daarnaast krijgt de SNS begin juli de totale controle over de Bank der Bondsspaarbanken (BdBBank).

Over de samenwerking met verzekeraar OHRA meldt Vugts dat er een werkgroep is gevormd om te bekijken welke verzekeringsprodukten op de kantoren van de SNS kunnen worden aangeboden. OHRA zou dan financiele diensten van SNS kunnen aanbieden. In welke vorm de samenwerking wordt gegoten, kan de bestuursvoorzitter nog niet mededelen.

De gesprekken over samenwerking met het Bouwfonds Limburgse Gemeenten (BLG) verlopen wat stroef, zo blijkt uit de woorden van Vugts. “De gesprekken zijn tot nu toe positief verlopen”. Maar, zo zegt hij, het moet snel duidelijk worden of de samenwerking met BLG doorgaat of niet.