Simons verwerpt uitstel nieuwe zorgverzekering

DEN HAAG, 19 JUNI. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) vindt het niet verantwoord te aarzelen met de uitvoering van de kabinetsplannen met de ziektekostenverzekeringen. Hij zei dat gisteren in de Tweede Kamer met name tegen de fracties van CDA en VVD. Deze partijen verzetten zich tegen een aantal maatregelen die het kabinet op 1 januari wil laten ingaan.

“Op basis van de bestaande inzichten van vandaag moeten we een besluit nemen”, aldus Simo. Het CDA voelt daar niets voor. “We hebben jaar na jaar getrokken aan deze zaak en wij willen haar goed afmaken, maar wel op een manier die werkbaar is”, zei het Tweede-Kamerlid Lansink (CDA). “Daar heeft de samenleving meer belang bij dan haasje-over spelen terwijl wij de gevolgen niet kunnen overzien.”

Simons wil volgend jaar een begin maken met de geleidelijke in()voering van een systeem van normuitkeringen, een nieuwe wijze premieverdeling over de verzekeraars. Een ruime Kamermeerderheid vindt echter dat over de werking van dit systeem nog te weinig bekend is.

Dat geldt ook voor de zogenoemde functionele pakketomschrijving vanaf 1 januari. Deze maatregel geeft verzekerden bijvoorbeeld recht op verpleging zonder dat wordt bepaald wie die verpleging moet bieden.

Als een verzekerde thuis verpleegd wil worden in plaats van in een verpleeghuis, moet de verzekeraar die mogelijkheidreeren.

Invoering van normuitkeringen en functionele verstrekkingen zijn essentiele onderdelen van het wetsvoorstel tweede fase stelselwijziging ziektekostenverzekering waarover de Kamer nu voor de tweede week debatteert. Simons heeft zich er naar eigen zeggen van overtuigd dat het volstrekt verantwoord is per 1 januari de door hem voorgestelde stappen te zetten.

Als het aan het kabinet ligt, zal de basisverzekering ongeveer 95 procent bevatten van alle medische voorzieningen uit het ziekenfds en uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (psychiatrie, gehandicapten- en zwakzinnigenzorg). Wat overblijft kan in een aanvullend pakket.

Lansink (CDA) wil dat het aanvullend pakket aanzienlijk wordt uitgebreid, om de verzekeraars meer mogelijkheden te geven om te concurreren en de verzekerde een ruimere keuze tussen verzekeringspakketten te bieden. Daarmee houdt de Tweede-Kamerfractie van het CDA, in tegenstelling tot de CDA-bewindslieden, vast aan plan-Dekker uit 1987 waarin voor een ruim aanvullend pakket werd gepleit. Simons onderstreepte dat de keuze voor het brede pakket samenhangt met internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend.

Om verschillende reden voelen CDA en VVD er niets voor de huisartsenhulp en de geneesmiddelen van de particuliere verzekeringen en de ziekenfondsen per 1 januari over te hevelen naar de AWBZ, die moet uitgroeien tot de basisverzekering. Dr die overheveling kunnen alle verzekerden op dezelfde wijze beschikken over beide voorzieningen. Het CDA wil de overheveling bij wet regelen, zodat de Kamer greep kan houden op de uitbreiding van de AWBZ. Simons beschouwt dat als een “betekenisvolle vertraging”. De VVD vreest problemen als het systeem van normuitkeringen en functionele verstrekkingen wordt toegepast op huisartsenhulp en geneesmiddelen. Het debat wordt morgen voortgezet.