PvdA en CDA: compromis over basisvorming

DEN HAAG, 19 juni. CDA en PvdA hebben in de Tweede Kamer een akkoord bereikt over de basisvorming. Een gezamenlijk amendement van de fracties biedt een oplossing voor hun geschil over het wetsvoorstel van staatssecretaris Wallage (onderwijs). Dat voorziet in een nieuwe opzet van de eerste jaren in het voortgezet onderwijs.

Volgens het wijzigingsvoorstel van CDA en PvdA wordt het aantal uren dat aan de gewenste veertien vakken van de basisvorming rdt besteed uitgebreid met een lesuur per week. Daarmee kan het vak 'verzorging'

als vijftiende vak aan de basisvorming worden toegevoegd, een belangrijke wens van de PvdA. Ook aardrijkskunde, dat in de basisvorming de helft van het huidige aantal uren moest inleveren, krijgt wat extra ruimte. Het debat over het amendement is laat in de middag begonnen.

Om het CDA tegemoet te komen wordt ook de ruimte die scholen vrij kunnen besteden uitgebreid van 6,5 naar zeven uur r week. Deze kleine extra ruimte kunnen bijvoorbeeld de gymnasia gebruiken voor klassieke talen, en het lager beroepsonderwijs voor beroepsvoorbereidende vakken. Het CDA had vorige week nog gevraagd om twee uur extra. Dat werd door Wallage en de PvdA afgewezen, omdat het afbreuk zou doen aan het gemeenschappelijk karakter van het lesprogramma. Bovendien was Wallage de Kamer al eerder toegemoet gekomen door de bestedingsvrijheid van de uren die oorspronkelijk waren bestemd voor algemeen vaardigheiddoelen ('leren leren', 'een standpunt leren verdedigen') voor de scholen te vergroten.

De wensen van PvdA en CDA kunnen worden gehonoreerd omdat er volgens beide fracties een fout is gemaakt bij het regeerakkoord. Daarin werd besloten het aantal lesuren per week uit te breiden van 30 naar 32 uur. Vervolgens zou deze uitbreiding niet geheel zijn doorvertaald naar de lessentabel voor de basisvorming zoals die in 1986 door de Wetenschappelijke Rd voor het Regeringsbeleid werd opgesteld. De resterende ruimte kan nu met verzorging, aardrijkskunde en extra vrije ruimte worden gevuld.

Ook over een ander controversieel punt, in hoeverre scholen met minder dan 240 leerlingen kunnen blijven voortbestaan, is inmiddels overeenstemming bereikt. Het CDA heeft zijn eis dat deze scholen als 'aanhaakvariant' zelfstaig moeten kunnen blijven voortbestaan, ingetrokken.