'Pronk moet Afrika-plan uitwerken'

DEN HAAG, 19 JUNI. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) moet zijn ideeen over het inzetten van Nederlandse militairen voor humanitaire hulp in de Hoorn van Afrika verder uitwerken. Het merendeel van de Tweede Kar heeft dat vanmorgen tijdens overleg met de minister te kennen gegeven. De Kamer vond het moeilijk zich over een plan uit te spreken dat niet meer is dan een suggestie.

Het CDA wil dat Pronk zijn ideeen snel in het kabinet bespreekt. Het kabinet zou volgens het CDA ook een standpunt moeten bepalen in meer algemene zin over het inzetten van Nederlandse militairen bij noodsituaties.

Pronk gaf toe dat er nog geen sprake is van een vast omlijnd plan. “Er oet eerst meer duidelijkheid komen over de internationale context van zo'n missie, met name het mandaat”, aldus Pronk. Hij gaf aan dat binnen de VN weliswaar minder negatief over militaire hulpacties, zoals recentelijk in Bangladesh en Noord-Irak, wordt gesproken, maar dat zich toch nog grote problemen voordoen bij zo'n missie. Militaire apparaten uit het noorden hebben geen ervaring in het zuiden. Het zal moeilijk zijn een juridische status te vinden, waaronder milJH)tairen kunnen opereren in landen die hulp nodig hebben. Pronk zei dat hij zelf bezwaren had tegen het inzetten van militairen voor humanitaire acties, maar hij ging 'psychisch om' toen hij begin 1990 minister Ter Beek verving op Defensie.

CDA en VVD zijn terughoudend over Pronks idee. Nederland kan alleen in multinationaal verband optreden. Voor de veiligheid van de militairen moet de regering kunnen instaan. Terpstra (VVD) meent dat er in Ethiopie, Soedan en Somae, waar 30 miljoen mensen door hongersnood worden bedreigd, ook politieke onwil bestaat om de nood te lenigen.

De Hoop Scheffer (CDA) wil eerst een politiek draagvlak voor de inzet van militairen bij hulpverlening. Het kabinet zou zich hard moeten maken voor een uitspraak van de EG over de situatie in de Hoorn van Afrika. De Kamer meent dat eerst de vijandelijkheden in de regio moeten worden beeindigd.

De organisaties NOVIB, Stichting Oecumenische Hulp en Stichting Mensen in Nood vinden dat de hulp aan dHoorn van Afrika te langzaam verloopt.

De organisaties denken dat een internationale militaire hulpoperatie onder VN-vlag de situatie niet wezenlijk zal veranderen. Desondanks steunen de organisaties het plan om militairen naar de regio te zenden. Zij zouden de infrastructuur kunnen repareren en voedseltransporten begeleiden.