Overheid wil bevolking meer betrekken bij hulp ontwikkelingslanden

DEN HAAG, 19 JUNI. Het ministerie van ontwikkelingssamenwerking gaat in het najaar een landelijke publiciteitscampagne voeren om meer belangstelling te wekken voor hulp aan de Derde wereld. Met onder meer krantenadvertenties, reclamespotjes op de televisie en aanplakbiljetten aan de openbare weg, wil het ministerie de betrokkenheid van de Nederlandse bevolking bij de ontwikkelingsproblematiek stimuleren, en haarnnis over ontwikkelingslanden vergroten.

Het gaat niet om een politieke campagne die beoogt een bepaald beleid te verdedigen, aldus het ministerie. Het motto van de campagne wordt: 'Als we er samen werk van maken.' De actie zal twee miljoen gulden kosten.

Enquetes wijzen uit dat het beeld dat Nederlanders van de Derde wereld hebben vooral wordt bepaald door honger, ellende, corruptie en armoede, aldus Ontwikkelingssamenwerking. Meer positieve aspecten van ontwikkngslanden zijn bij de gemiddelde Nederlander onbekend. “We willen de informatie over ontwikkelingslanden die door allerlei organisaties wordt verstrekt een groter bereik geven.”

Tegelijkertijd wil het ministerie het onzekere maatschappelijke draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking veiligstellen. De betrokkenheid van Nederlanders bij de Derde wereld is laag in vergelijking tot bijvoorbeeld de belangstelling voor het milieu.

Hoewel nog altijd zo'n vijftien pro()cent van de bevolking zegt in ontwikkelingssamenwerking genteresseerd te zijn (al jaren een min of meer constant percentage), is de intensiteit van de interesse tanende.

In een rangorde van 33 maatschappelijke onderwerpen die mensen bezighouden (zoals milieu, werkloosheid, veiligheid) blijkt de betrokkenheid van de Nederlander bij milieu het grootst.

Ontwikkelingssamenwerking komt op een vierentwintigste plaats. Het ministerie noemt die score opvallenlaag.

Na aanvankelijke aarzelingen van minister Pronk en een interne discussie op het ministerie is dit voorjaar besloten de campagne in oktober van start te laten gaan. De actie, die het ministerie voorbereidt in overleg met onder meer de NCO (Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking) en de hulporganisaties Novib, Cebemo, Hivos en Icco, zal tot het einde van het jaar duren.

Het reclamebureau Jos van den Berg-Arie Kleijn is al in de arm genomen, “want we gaan het pro(Jfessioneel aanpakken”, aldus een woordvoerder van het ministerie. Hij wijst erop dat steeds meer departementen het grote publiek trachten te bereiken via publiciteitscampagnes. Zo voerde het ministerie van VROM een actie onder het motto: 'Een beter milieu begint bij jezelf', en publiceerde Verkeer en Waterstaat deze maand paginagrote advertenties met de leus: 'De auto kan best een dagje zonder u.'

De Rekenkamer rapporteerde vorige week dat de campagnes van de oheid dikwijls weinig systematisch worden voorbereid, uitgevoerd en op hun effecten onderzocht. Waar achteraf wel gegevens over het effect beschikbaar waren, bleek dat de resultaten 'betreurenswaardig'

afsteken bij de vaak ambitieuze doelstellingen, aldus de Rekenkamer. Ontwikkelingssamenwerking zegt haar voordeel te hebben gedaan met de bevindingen van de Rekenkamer en de campagne “volgens het boekje”

uit te voe)ren. Het ministerie zegt niet te verwachten dat als direct gevolg van de campagne de beeldvorming van de Derde wereld drastisch zal veranderen.

“Het gaat ons erom het beeld op de lange termijn bij te stellen, zodat het meer in overeenstemming is met de werkelijkheid.”

    • Juurd Eijsvoogel