Commissie-Stevens: twee fiscale schijven

DEN HAAG, 19 JUNI. De commissie-Stevens zal het kabinet voorstellen om het aantal belastingschijven terug te brengen van drie naar twee. De commissie, ingesteld om het kabinet te adviseren over vereenvoudiging van het belastingstelsel, zal zijn verslag 3 juli openbaar maken.

De commissie, onder leiding van de advocaat en belastingadviseur mr.

W.F.C Stevens , zal het kabinet verder voorstellen om de basisaftrek in de belastingen om te zetten in een 'tax credit'; dit is een fiscale aftrek die voor alle belastingplichtigen gelijk is ongeacht de tariefschijf waarin ze zitten.

Bij de belasting-operatie Oort is het aantal schijven teruggebracht van negen naar drie met percentages van 35, 50 en 60. De commissie-Stevens wil dit terugbrengen naar met percentages van 33 en 55.

Vorig jaar kreeg de commissie-Stevens de opdracht advies uit te brengen over een vereenvoudiging van de loon- en inkomstenbelasting.

Stevens moet ook advies uitbrengen over een verbreding van het draagvlak in de loon- en inkomstenbelasting - met andere woorden een uitbreiding van de inkomensdefinitie waarop de belasting van toepassing is.

Het kabinet heeft verder advies gevraagd over de 'stroomlijning' van de belasting op onderswinst, en een inventarisatie van de voor- en nadelen van fiscalisering van premieheffing van de volksverzekeringen (AOW, AWW en AWBZ). Sinds Oort zijn de premies van de volksverzekeringen onder de eerste schijf van de inkomstenbelasting gebracht. De operatie mag geen geld kosten en hoeft de schatkist ook geen geld op te leveren.

De introductie van een 'tax-credit' levert de schatkist bij de huidige tariefstructuur ruim drie miljard gulden op. De lvan de commissie wil die besparing gebruiken om het aantal tariefschijven met een te verminderen. De eerste schuif wordt 'verlengd' van van ruim 50 duizend tot 80 duizend gulden.

De essentie van een tax-credit-systeem is dat iedere gulden een gelijke fiscale waarde heeft. Bij de huidige tariefstructuur van 35, 50 en 60 procent loopt de fiscale waarde van een gulden op van 35 cent tot 60 cent. Met name voor de hoge inkomens is dit nadelig. Om dit te compenseren wordt het toptarief in de inkomstenbelasting verlaag van 60 naar 55 procent.(Op een aantal technische punten komt de commissie-Stevens met een aantal scenario's, waaruit de politiek dan een keuze kan maken. Dit weerspiegelt de problemen waarmee de commissie intern worstelt.