Citaten van minister James Baker

Hieronder volgen enkele fragmenten uit de toespraak van minister Baker “We moeten beginnen de trans-atlantische gemeenschap uit te breiden naar Centraal- en Oost-Europa en naar de S.” “De revoluties in Centraal- en OEuropa hebben onze voortdurende steun nodig om duurzame democratieen te worden. Perestrojka heeft onze aanmoediging nodig om zich verder te ontwikkelen in de richting van een vrije samenleving en een vrije markt.” “Ons doel is een ongedeeld en vrij Europa, en een Euro-Atlantische gemeenschap die zich uitstrekt van Vancouver tot Wladiwostok.” Onze grootste uitdaging zal zijn het uitbreiden van de trans-Atlantische gemehap naar de Sovjet-unie. Hoewel de nieuwe architectuur ook zonder dit veel kan bereiken, zal zij incompleet zijn zolang de Sovjet-Unie erbuiten staat te aarzelen.” “De revolutie van Perestroika heeft (in de Sovjet-Unie) een nieuwe pluralisme losgemaakt. De oude politieke en economische structuren zijn afgebroken. En het zal tijd kosten om nieuwe te bouwen die stoelen op de wil van het volk.” “De Verenigde Staten hebben, om historische redenen, een specialrol te vervullen in het steunen van het proces van verandering in de Sovjet-Unie.” “Nu de ketenen van een falende ideologie zijn afgeworpen in centraal- en Oost-Europa, in de Sovjet-Unie en elders in de wereld, heeft oud negentiende eeuws nationalisme de kop weer opgestoken. Deze krachten werpen schaduwen over de nieuwe democratieen, vooral over deze die wortel moeten schieten in multi-etnische samenlevingen. Ze wakkeren ongerustheid aar politieke, economische en militaire veiligheid. Ze scheppen het risico van nieuwe verdeling in Europa.” “Met het instorten van het communisme zijn etnische verschillen opnieuw opgedoken als een machtige politieke kracht die dreigt nieuwe tweedracht te zaaien tussen landen, en meer actueel, binnen multinationale staten.”“Het is in het belang van de Sovjet-volkeren om een echte markteconomie, de democratie en de rechtsstaat te omarmen. Het is in ons belang hen daarbij thelpen.” “De deur naar de Euro-Atlantische gemeenschap staat open. Maar alleen de Sovjets zelf kunnen besluiten over de drempel te stappen.”