Steun regeringen voor Europese ontwikkeling van grensstreken

MAASTRICHT, 18 JUNI. De Euregio Maas-Rijn moet zich in de toekomst ontwikkelen als een Europees gebied. Daarvoor krijgt ze steun de regeringen van Nederland, Vlaanderen, Wallonie en van de Duitse deelstaat Noordrijnland-Westfalen. Een verdrag daarvoor is in Maastricht gesloten.

Het verdrag dient de mogelijkheid te scheppen een beleid te ontwikkelen op het gebied van de infrastructuur, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, toerisme en wetenschappelijk onderwijs. Voorzitter ir. A. Peters van de internationale commissie die het verdrag voorbereidde: “Tot nog toe werkten de vier gebieden op eigen houtje. Nu gaan ze hun beleid op elkaar afstemmen.”

In de vierde nota ruimtelijke ordening werd al gerept over een internationalisering van het gebied. “De tot nog toe vrijblijvende samenwerking heeft door het verdrag meer ruggegraat gekregen”, zei vanmorgen J. Wouters, de Vlaamse coordinator van het samenwerkingsverband Euregio Maas-Rijn.

jarenlange zwoegen heeft toch resultaat gehad.'' Volgens Wouters is het denkbaar dat bijvoorbeeld op het gebied van verkeer en vervoer in de Euregio liggende steden als Luik, Aken, Maastricht en Hasselt bijzondere bevoegdheden krijgen.

,Ook zal worden bezien in welke mate de universiteiten in het gebied met elkaar kunnen samenwerken en elkaars positie versterken.''

De Euregio Maas-Rijn is voorlopig als enige van de acht deels in Nederland liggende Euregio's aangewezen voor vergaande internationale bestuurlijke serking waaraan regeringen steun verlenen. Belangrijke redenen daarvoor zijn dat deze regio zich, anders dan de overige, uitstrekt over drie landen en dat ze wat de bevolkingsdichtheid betreft de Randstad benadert. In het gebied wonen ruim 3,5 miljoen mensen.

Peters ziet de samenwerking als een mogelijkheid om in het Europa van na 1992 te kunnen meetellen. Voor verdere uitwerking van de samenwerking hebben de drie landen 750.000 gulden ter beschikking gesteld. De Europese Commissie in Brussel zal naar verwachting nog eens 750.000 gulden geven. De voorbereidingscommissie onder voorzitterschap van Peters werkt aan een globaal perspectief voor het gebied, dat klaar moet zijn als in december in Maastricht de Europese top wordt gehouden.