Kamer: recht op tegenonderzoek na advies over kind

DEN HAAG, 18 JUNI. Ouders of voogden moeten het recht krijgen een tegenonderzoek te laten uitvoeren als zij het niet eens zijn met het advies over hun kind van de Raad voor de Kinderbescherming. Staatssecretaris Kosto (justitie) ht dit gisteren van een Kamermeerderheid te verstaan gekregen bij een commissievergadering over de justitiele jeugdbescherming.

Kosto voelt er weinig voor een wettelijke verplichting van tegenonderzoek (contra-expertise) in te voeren. Hij meent dat de onafhankelijke rechter heel goed in staat is zelf te bepalen wanneer hij of zij behoefte heeft aan zo'n tweede onderzoek dat medebepalend kan zijn voor de toekomst van een minderjarige.

De staatssecretaris vreest zowee precedent-werking, het kostenaspect als ook een 'aanzuig-effect' indien het tegenonderzoek in de wet wordt verankerd. Als de contra-expertise een recht wordt, is de overheid ook verplicht zorg te dragen voor de kosten, waarschuwde de bewindsman.

PvdA, CDA, RPF, SGP, VVD en Groen Links hielden evenwel vast aan het beginsel van rechtsgelijkheid dat eist dat een of beide ouders of voogd in de gelegenheid wordt gesteld om, ter onderbouwing van bezwaren de conclusies van het Raadsrapport gebaseerd op deskundigenonderzoek, een tegenonderzoek te laten verrichten. Kosto zegde toe te bekijken hoe de procedureregels conform de wens van de Kamer kunnen worden aangepast.

Kosto wil af van de taak die de Raden voor de Kinderbescherming hebben bij het innen van kinderalimentatie en ouderbijdrage in de jeugdbescherming. De Kamer steunt dat voorstel, maar hecht er wel aan dat er een zelfstandige organisatie komt die be(Jst blijft met een incasso-functie in probleemgevallen.

De Kamer is het niet eens met het feit dat indien voormalige partners met elkaar in conflict zijn, de alimentatiegerechtigden zouden moeten opdraaien voor de incassokosten met alle moeilijkheden vandien als de alimentatieplichtige weigert te betalen.

Kosto zal de opvatting van de Kamer neerleggen bij een werkgroep die in zijn opdracht eind september komt met voorstellen voor de financiele tiviteiten van de raden voor kinderbescherming. De keuze die de Kamer nu heeft gemaakt wordt daarin uitgewerkt.