Directie verpleeghuis onder toezicht

BEILEN, 18 JUNI. Het openbaar ministerie in Assen gaat samen met de Regionale Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid in het noorden onderzoeken of strafvervolging moet worden ingesteld tegen medewerkers van de psychogeriatrischeling De Torenakker van het verpleeghuis Beileroord in Beilen die zich hebben misdragen jegens enkele demente bewoners. De directie van Beileroord blijft de komende maanden onder verscherpt toezicht staan van de inspectie.

Uit een onderzoek van de inspecteur voor de geestelijke volksgezondheid is gebleken dat bij enkele medewerkers van De Torenakker gedurende enkele jaren sprake was van incidenteel 'ernstig normoverschrijdend gedrag' ten aanzien van demente bejaarden op hun afdeling. De patienten wn volgens directeur G.A.J. Viskaal van Beileroord 'kleinerend, denigrerend'

behandeld. Bij de toediening van medicijnen werd 'incidenteel' hardhandig opgetreden “door bij voorbeeld de neus stijf dicht te knijpen”. Soms werden de bejaarden zo ruw uit bed gehaald dat ze met het hoofd tegen de rand sloegen. Het openbaar ministerie moet nu beoordelen of er sprake is van mishandeling.

De ruwe aanpak werden enkele weken geleden door leerling-verpleegkundigen gemeldarbij ook sprake was van een grof optreden jegens familie van de bejaarden. De handelingen zouden zich geruime tijd hebben voorgedaan, aldus regionaal inspecteur J.R. van Veldhuizen.

Naar aanleiding van de klacht van de leerling-verpleegkundigen werd een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken op de geriatrische afdeling. Het ging volgens Van Veldhuizen om gradaties van 'ernstig normoverschrijdend gedrag'. “De afdeling functioneerde slecht waardoor de patiTREMAAFBREKING ONDERDRUKT entenzorg marginaal was. De zorg was niet goed.

Daarnaast zijn er voorbeelden waarbij patienten niet goed behandeld zijn'', aldus de inspecteur.

Volgens hem betreft het een reeks incidenten die te wijten zijn aan de sfeer in het verpleeghuis, zowel tussen patienten en personeel als onder het personeel. “De Torenakker is een vrij gesloten afdeling waar geen ruimte was voor een gesprek en waar dwangmatige patronen ontstonden. De medewerkers hechtteer aan tijden dan aan zorg voor hun patienten. Dat soort patronen gaat een eigen leven leiden, waardoor normvervaging optreedt”, aldus Van Veldhuizen.

De onduidelijke zorgvisie, gecombineerd met een tekortschietend management en een te geringe communicatie tussen directie en het afdelingsteam is volgens hem oorzaak van de falende zorg. “Men ging op Torenakker zijn eigen weg”, aldus Van Veldhuizen. Een tekort aan personeel ligt niet ten grondslag aan de incidenten, stelt VanVeldhuizen nadrukkelijk. “Het heeft niets met personele armoe te maken.”

De regionale inspectie heeft de directie “een groot aantal kwaliteitsbevorderende adviezen” gegeven waarover de komende maanden zal worden overlegd. “We zullen ook vaker op de werkvloer komen en met de leiding praten.” Op advies van de inspectie is het afdelingsteam ingrijpend gewijzigd en er is een nieuw ad interim waarnemend hoofd benoemd. Ook is nieuw ad interim personeel aangesteld. Het vroegere pers wordt gedeeltelijk overgeplaatst.

Directeur Viskaal van Beileroord zoekt de oorzaak onder andere in het feit dat De Torenakker een tweeledige functie heeft, namelijk die van psychogeriatrische observatie-afdeling en verpleeghuis. Viskaal: “Die functies liepen door elkaar. Het team was op twee fronten werkzaam en dat werkte niet.” Hij verklaart onvoldoende signalen te hebben ontvangen over het gebeurde. “De oorzaak ligt in de relatieve zelfstandigheid van de afdeling. De leiding heeft nooit iets gehoord. Dan komt het ook niet bij de directie terecht. Er is bij het personeel een zekere vervlakking opgetreden. Eens in de drie maanden moet de zorgfunctie worden geevalueerd. Dat is de les die we uit deze ernstige feiten moeten trekken. Vertrouwen is goed, controle is beter.”