Negatief resultaat beleggingen Rodamco

ROTTERDAM, 17 JUNI. Negatieve ontwikkelingen op belangrijke onroerend-goedmarkten hebben het totale beleggingsresuat van Rodamco - het vastgoedfonds van de Robeco Groep - in het afgelopen boekjaar dat op 28 februari eindigende, benvloed. Voor het eerst sinds de beursintroductie, ongeveer 12 jaar geleden, boekte het fonds een negatief beleggingsresultaat: min 2,7 procent over de intrinsieke waarde. Inmiddels is over het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar weer een positief resultaat gehaald.

Dat blijkt uit het jaarverslag. Roo kwam september vorig jaar in het nieuws toen het fonds besloot de inkoop van eigen aandelen te staken. Rodamco kocht altijd eigen aandelen in op basis van de intrinsieke waarde, maar door het grote aanbod moest Rodamco dit zogenoemde open-end karakter opgeven. In het verslagjaar kwamen de huuropbrengsten uit op 336 miljoen gulden, 18 procent meer dan in het voorgaande jaar. De post rente en dividenden daalde van 439 miljoen gulden tot 197 miljoen gulden. De kosten stegen van 126 gulden miljoen tot 134 miljoen gulden, zodat al met al het saldo winst zakte van 598 miljoen gulden tot 399 miljoen gulden. In verhouding tot de intrinsieke waarde betekent dat een direct beleggingsresultaat van 5 procent. Waardeveranderingen in het onroerend goed, koersverschillen op aandelen en valutaverschillen leverden een verlies van 640 miljoen gulden of 7,7 procent van de intrinsieke waarde op.

Zodoende ontstond een negatief beleggingsresultaat van 2,7 procent. Rodamco verwacht over heteerst kwartaal(tot en met mei) van 1991-92 een positief beleggingsresultaat van 2,6 procent in totaal. Voorgesteld wordt 3,40 gulden per aandeel in contanten uit te keren plus een uitkering te doen van 2 procent in aandelen ten laste van de agioreserve. Over het voorgaande jaar bedroeg de uitkering 2,40 gulden contant plus 2,5 procent in aandelen.

Als gevolg van de inkoop van eigen aandelen daalde het vermogen in 1990-91 met ruim 1,5 miljard gulden, door het negatieve beleggingsresultaat met 241 guldenmiljoen en door de dividendbetaling in juli 1990 met 308 miljoen gulden. In totaal verminderde het vermogen met 2,1 miljard gulden tot 7,7 miljard gulden eind februari, overeenkomende met een intrinsieke waarde van 70,70 gulden per aandeel vergeleken met 72,67 gulden een jaar eerder.

Gezien de vele onzekerheden doet de directie geen uitspraak over het indirecte beleggingsresultaat in het lopende jaar; wel voorziet zij dat het directe beleggingsresultaat per aandeel ongeveer gelijk zal zijn aan dat van 1990-91. Op de langere termijn is Rodamco positief gestemd wat betreft de ontwikkeling van de intrinsieke waarde.