Grote industrie wordt ontzien bij energieheffing

ROTTERDAM, 17 JUNI. Grote industriele afnemers van energie zullen waarschijnlijk niet hoeven mee te betalen aan een nieuwe heffing op brandstoffen die bedoeld is om het verbruik te verminderen en daarmee het milieu beter te beschermen.

Volgens het ministerie van economische zaken is daarover overeenstemming bereikt tussen diverse departementen die meedoen aan het overleg binnen de Commissie-Wolfson. Deze comissie bestudeert in opdracht van de regering de voor- en nadelen van een 'regulerende energieheffing'. Volgens het departement van VROM (milieuhygiene) is het nog te vroeg om van overeenstemming te spreken De Nederlandse regering overweegt een forse heffing (tussen de vijftig en honderd procent) op alle brandstoffen in te voeren, als middel om de produktie van koolstofdioxyde (C02 en andere emissies van schadelijke gassen te verminderen. Minister Andriessen zei twee weken geleden na een vergadering van het Internationaal Energie Agentschap in Parijs dat er wat hem betreft alleen zo'n heffing moet komen als deze in de hele Europese Gemeenschap zal gelden. Anders zou het Nederlandse bedrijfsleven ernstig door concurrentieverstoring geschaad worden. Minister Alders (VROM) wil niettemin een nationale heffing niet op voorhand uitsluiten. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Gemeenschap, heeft eind vorig jaar al een plan gemaakt voor een gecombineerde brandstoffen- en C02-heffing. Alle brandstoffen zouden daardoor aanzienlijk duurder worden, maar de hoogte van de heffing zou verschillen. Op vervuilende brandstoffen als olie en kolen zou een hogere heffing worden gelegd dan op aardgas en kernenergie. De Commissie werkt haar plan nu uit. Bij Economische Zaken bestaat de stellige indruk dat ook 'Brussel' een uitzondering zal maken voor grote, energie-intensieve industrieen. Motief daarvoor is dat deze bedrijven internationaal niet in een nadelige concurrentiepositie terecht mogen komen. Voor Economische Zaken geldt als extra reden voor de vrijstelling dat de grote industrie al veel gedaan heeft aan het zo efficient mogelijk gebruiken van brandstoffen en dat van een heffing weinig extra besparing te verwachten is. Het ministerie heeft al convenanten met grote bedrijfstakken afgesloten om tot meer energiebesparing te komen. De bedoeling is dat de opbrengst van de brandstoffenheffing, die nationaal in elk land zal worden opgelegd, aan de consument wordt teruggegeven, bij voorbeeld door lastenverlichting.