Actie Philips-vrouwen tegen later pensioen

ROTTERDAM, 17 JUNI. Philips moet zich vandaag in kort geding verantwoorden voor de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van vrouwen van 60 naar 65 jaar. Hetat om 7.000 vrouwen in lagere functies, wier mannelijke collega's ook pas met 65 met pensioen gaan.

De zaak is aanhangig gemaakt door de actiegroep Recht op (On)gelijkheid. Leden en symphatisanten van de actiegroep verzetten zich tegen de maatregel omdat ze nu vijf jaar langer moeten werken. De verhoging van de pensioenleeftijd is vastgelegd in de CAO en heeft dus de goedkeuring van de vakonisaties. Philips heeft de maatregel, die op 1 januari van kracht is geworden, genomen omdat de Europese regelgeving verplicht tot gelijke behandeling van mannen en vrouwen, aldus een woordvoerder. De plicht tot gelijke behandeling zou ook betrekking hebben op pensioenen. Ook de vakorganisaties zijn van mening dat de plicht tot gelijke behandeling een wijziging van de pensioenleeftijd vereist. “Verlaging van de pensioenleeftijd van mannen was onbespreekbaar en per ot ligt de pensioengerechtigde leeftijd in Nederland op 65 jaar”, aldus een woordvoerder van de Industriebond FNV. Philips bestrijdt ook het spoed-eisende karakter van de zaak. Volgens de actiegroep moet de zaak snel gehoord worden omdat het Philips-pensioenfonds morgen tijdens de jaarvergadering een statuten-wijziging wil doorvoeren, waarin de gelijke pensioen-leeftijd wordt vastgelegd. Volgens Philips heeft de statuten-wijziging niets met de pensioenleeftijd te maken. Sinds 1970 wordt in Nedend gestreefd naar uniformering van pensioenregelingen. Voor vrouwen bij de meeste bedrijven in Nederland kwam de pensioenleeftijd de afgelopen jaren op 65 jaar te liggen, zonder dat dat tot al te veel protesten leidde. Sommige werkneemsters kozen bewust voor pensionering met 60 jaar en betalen daarvoor een hogere premie. Bij Philips was de gelijke pensionering nog niet geregeld. Een Nederlands wetsvoorstel waarin de gelijke pensioenleeftijd wordt vastgelegd werd door dEerste Kamer verworpen. Volgens de senatoren was het voorstel achterhaald omdat het Europese Hof van Justitie inmiddels had geoordeeld dat mannen recht hebben op dezelfde gunstige pensioenvoorwaarden als vrouwen. Staatssecretaris E. ter Veld werkt nu aan een nieuw voorstel. Vrouwenorganisaties protesteren al geruime tijd tegen het voornemen de pensioenleeftijd gelijk te schakelen omdat de gelijke pensioenleeftijd een inbreuk maakt op de rechtszekerheid van vrouwen, die het rechebben eerder met pensioen te gaan. Volgens pensioenfondsen hebben 15.000 vrouwen het recht vijf jaar eerder met pensioen te gaan, volgens vrouwenorganisaties gaat het om tussen 40.000 en 100.000 vrouwen.

    • Michel Kerres