Waarde aandelen NMB Rentegroei Fonds stijgt 7 pct

De intrinsieke waarde van het ter beurze van Amsterdam genoteerde NMB Rentegroei Fonds, een der huisfondsen van de NMB Postbank, is inhet 31 maart geeindigde boekjaar 1990-91 met ruim 7 procent gestegenvan 101,09 gulden tot 108,32 gulden per aandeel.

De beurskoers steeg6,3 procent naar 110 gulden. Het beleggingsfonds betaalt winstbelasting over de gemaakte winst (tot een winst van 250.000gulden 40 procent en daarboven 35 procent) en wordt hierdoor in staat gesteldhet saldo winst, na belastingen, toe te voegen aan de reserves waardoor groei van de intrinsieke waarde wordt bevorderd. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals obligaties. Naast overwegendin guldens luidende beleggingen bestaat de portefeuille uitBelgische, Deense, Franse en Ecu-obligaties.

Het fondsvermogen nam toe van 471 miljoen tot 535 miljoen gulden.In het jaarverslag verklaart de directie in de tweede helft van dit jaar ruimte te zien voor verdere rentedaling.