Onderzoek naar de vitaliteit van de BV Nederland

De economie van Nederland verandert. De Europese grenzen vervagen,de technologische ontwikkelingen volgen elkaar met adenemende snelheid op. Steeds vaker nemen Eurocraten in Brussel economische beslissingen over het hoofd van beleidsambtenarenin Den Haag. Nederlandse burgers en bedrijven bereiden zich voor opde interne markt in Europa na 1992. Nederlanders gaan anders om met werk,vrije tijd en consumptie dan enkele tientallen jaren geleden. Met de toenemende ecologische bezorgdheid heeft het begrip duurzame economische groei een nieuwe inhoud gekregen.

Aan het begin van de jaren negentig is dit een greeit de thema's die op de economische agenda staan. Toch gaat het debat over heteconomisch beleid vaak over details en zelden over de economische uitdagingen waarop Nederland zich moet voorbereiden.

Dit maakt een intensief, breed opgezet debat over de Nederlandse economie wenselijk. U kunt daaraan deelnemen. In de enquetedie op deze pagina's staat, kunt U Uw mening kenbaar maken en daarmee deelnemen aan een project dat als doel heeft knelpunten in de economieop te sporen en daaroveen nationaal debat op gang te brengen. Op basis van deze enquete zullen nieuwe ideeen naar voren worden gebracht die kunnen bijdragen om Nederland in de jaren '90 een dynamische economische structuur te geven.

Dit is geen debat over de beste economische theorie, maar een onderzoek naar het aanpassingsvermogen van de Nederlandse economie. Bezitten de overheid, het bedrijfsleven, de vakbeweging en de consumenten voldoende flexibiliteit om de verandgen in leef- en arbeidspatronen te verwerken en om tegelijkertijd de Nederlandse concurrerentiepositie in een gemeenschappelijke Europese markt te versterken? Het gaat om de vitaliteit van de 'BV Nederland'.

In het Nationale Economie-Debat werken de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde, Economisch Statistische Berichten (ESB), NRC Handelsblad, SKIM en de Stichting Maatschappij en Onderneming(SMO) samen. De enquete is ontwikkeld door SKIM Markt- en Beleidsonzoek. Het proces wordt begeleid door een stuurgroep waarin naast de initiatiefnemers ook vertegenwoordigers zitten vanhet FNV, het VNO, het ministerie van Economische Zaken, De Nederlandsche Bank en de Rijksuniversiteit Groningen.

Ter stimulering van de gedachtenvorming zijn gisteren eneergisteren in deze krant een interview met de ondernemer J.W. Schaberg en eenessay van prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter van het VNO, gepubliceerd.

Het economenblad ESB geeft deze week ter gelegenheid van het Nationale Economie-De een speciaal nummer uit met bijdragen van mr. H. van Mierlo (D66), ir. F.W. Huibregtsen (McKinsey), prof.dr.J. Pen (Rijksuniversiteit Groningen), prof.dr. A.M.

Koopman-Iwema (Universiteit Twente), prof.ir. E.J. Tuininga (Vrije Universiteit), prof.dr. Tj. Huppes (Rijksuniversiteit Groningen). Dit nummer is gratis verkrijgbaar bij ESB.

Tebestellen, bij voorkeur schriftelijk: Redactie ESB Postbus 4224 3006 AE Rotterdam telefoon: 010 - 4523211 Deze enquete vormt de start van het debat over de Nederlandse economieen het economische beleid. Op grond van de resultaten van deze enquetezal een lijst worden opgesteld met de voornaamste knelpunten van de Nederlandse economie. De enquete wordt gelijktijdig gepubliceerd door NRC Handelsblad, ESB, het tijdschrift Osmose van SMO en Eclaire, het blad van de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam.

In de tweede fase van het debat dient d lijst met knelpunten als uitgangspunt. Alle genteresseerden zal dan worden gevraagd met creatieve oplossingen te komen voor de aangegeven problemen. Allesis mogelijk: gedurfdheid telt meer dan conventionele benaderingen.

Daarna volgt een derde fase, waarin de meest uitgesproken ideeen van fase twee beoordeeld zullen worden op hun praktische en politieke uitvoerbaarheid. Het is de bedoeling om belangstellenden de mogelijkheid te geven via de media en bijeenkomsten om een bijdrage televeren aan de meninorming. De uiteindelijke resultaten van het debat zullen met de nodige publiciteit aan beleidsmakers en vertegenwoordigers van de particuliere sector wordenoverhandigd.

Het hele project zal ongeveer een jaar in beslag nemen. De eerstefase, waarin de enquete wordt verwerkt, duurt tot augustus 1991. De tweede fase, waarin op basis van de resultaten van de enquete creatieve oplossingen worden verzameld, tot december 1991. De derde fase, waarinbeleidsvoorstellen worden geformuleerd, pt tot juni 1992. Het eindverslag zal in augustus 1992 verschijnen. Over het verloop van hetproject zal regelmatig in NRC Handelsblad worden bericht. Het Nationale Economie-Debat staat voor iedereen open. Wat moet u doenom deel te nemen? U leest de vragen en omcirkelt de antwoordcodes. Gebruik hiervoor een balpen, dat is het duidelijkst leesbaar. Na invulling wordt u verzocht per omgaande het volledig ingevuldeformulier te zenden aan: Nationaal Economie-Debat Stichting Maatschappij en Onderneming Postbus 87859 2508 DG 'S-Gravenhage

    • Roel Janssen