Minister Ritzen: tweefasenstructuur voor conservatoria

ROTTERDAM, 14 JUNI. Het hoger muziekonderwijs moet ingrijpend worden gereorganiseerd. Minister Ritzen (onderwijs) wil met ingang van het studiejaar 1993-1994 aan de conservatoria een twee-fasenstructuur invoeren. De eerste fase gaat vier jaar duren. Een beperkt aantal goede afgestudeerden kan daarna nog een tweede-opleiding van een of twee jaren vlgen. Zo'n tweede fase-opleiding zal er maar aan enkele conservatoria komen.

Ritzen schrijft dit in zijn concept-reactie op het advies 'Opleiding op maat' dat een commissie onder leiding van de Leidse econoom prof. V. Halberstadt in december uitbracht. De minister legt zijn reactie nog voor commentaar voor aan de Onderwijsraad. Begin juli spreekt hij daarover met de HBO-Raad, de Vereniging van hogescholen.

De conservatoria mogen maximaal twintig procent minder studenten gaan toelaten zonder dat dit hun geld kost. Zij hadden al eerder gepleit voor een financieringsvorm die niet zo direct aan studentenaantallen is gekoppeld. De uiteindelijke opleidingscapaciteit van de conservatoria zal worden bepaald op basis van cultuurpolitieke overwegingen.

Ritzen waarschuwt wel dat door vermindering van het aantal studenten enkele conservatoria zo klein zullen worden dat opheffing ervan onontkoombaar is. De Commissie-Halberstadt adviseerde tot vermindering van het aantal conservatoria.

Ritzen wil op die aanbeveling niet rechtsstreeks ingaan omdat er dan weer een eindeloze duiscussie ontstaat over welke opleidingen dan moeten verdwijnen.

De minister zal het budget voor de conservatoria tot 1995 op het huidige niveau bevriezen. Door de verlaging van het aantal studenten krijgen ze per student meer geld. Een deel van dat 'extra' geld moeten ze gebruiken voor de verbetering van de vooropleiding van hun studenten aan de muziekscholen. Voor de tweede fase is ongeveer 3 miljoen gulden beschikbaar.

Door een scherpere selectie en door verbetering van de voorafgaande muziekopleiding zal het niveau van de 'gemiddelde' student stijgen, zo verwacht Ritzen. De verkorting van de cursusduur van de huidige vijf tot zes jaar tot vier jaar hoeft volgens hem niet tot verlaging van de kwaliteit te leiden als de conservatoria, net zoals elders in het hoger onderwijs, hun onderwijsprogramma op veertig weken per jaar brengen. De minister vindt de uniforme exainering die de Commissie-Halberstadt had voorgesteld 'te dirigistisch'.

Hij wil dat regelmatig onafhankelijke visitatiecommissies het onderwijs in eerste en tweede fase doorlichten.