Beeldende kunst moet inkrimpen

ROTTERDAM, 14 JUNI. Het ministerie van WVC heeft voorgesteld in totaal bijna drie miljoen gulden te bezuinigen op de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist (1,7 miljoen) en de Rijksdienst Beeldende Kunst in Den Haag (1,2 miljoen). Ook de directie kunsten van het ministerie van WVC heeft een voorstel gedaan om in het kader van de zogenoemde grote efficiency-operatie ongeveer 1,6 miljoen gulden in het leveren. Dat heeft een woordvoerster van het ministerie vanmorgen bevestigd.

“Het is een grote schok voor ons”, zegt directeur Robert de Haas van de Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK). Deze dienst zal zich volgens hem genoodzaakt zien dertien van de 66 personeelsplaatsen op te heffen, als de bezuiniging doorgaat.

De RBK houdt zich onder meer bezig met het behoud en beheer van kunstvoorwerpen die in het bezit zijn van het rijk, maar zich buiten de musea bevinden. “Ik besef dat we naar behoren ons steentje moeten bijdragen, we moeten solidair zijn, maar nu de verzelfstandiging van deze dienst voor de deur staat, is het wel een beetje bitter”, aldus De Haas.

De grote efficiency- operatie, die alle ministeries betreft, beoogt door een beperking van het aantal overheidstaken, verbetering van de organisatiestructuur en een meer doelmatige taakuitvoering de efficiency bij de overheid te verbeteren. De hele operatie moet 660 miljoen gulden opleveren. In het kader daarvan is voorgesteld WVC 33 miljoen te laten inleveren. De woordvoerster van WVC wijst erop dat de bedragen nog niet definitief zijn. Het kabinet is van plan volgende week over de bezuinigingsoperatie te beslissen. Vooruitlopend daarop is aan de betrokken diensten gevraagd een plan in te dienen waarbij 2,5 procent van het budget wordt ingeleverd, aldus WVC.

Pag. 6

'Bezuinigingen zijn klap voor personeel'

Directeur-generaal culturele zaken J. Riezenkamp va WVC heeft de diensten er begin deze week van in kennis gesteld dat de voorgenomen bezuinigingen uiterlijk 1994 hun beslag moeten hebben gekregen. Van de Rijksdienst wordt volgens De Haas verwacht dat functies zoals het toezichthouden op de rijkscollecties en de activiteiten op het gebied van cultuurbehoud ook in de toekomst “naar behoren” worden vervuld.

De Rijksdienst overweegt het buitenlandbeleid op het gebied van de beeldende kunsten af te stoten. Eventueel zalde afdeling restauratie-adviezen, “een vitale afdeling” volgens De Haas, worden opgeheven. “We moeten onvermijdelijk met een botte bijl hakken. Eigenlijk zou in het kader van het Deltaplan onze afdeling Cultuurbehoud uitgebreid moeten worden. Maar inmiddels hebben we er nieuwe taken bijgekregen, zoals de algemene inspectie van het gehele kunstbezit, terwijl onze eigen collectie nog lang niet op orde is”. Met het Deltaplan wil de regering achterstandenop het gebied van conservering, restauratie en documentatie in de musea en de archieven wegwerken.

Hoewel er nog niets definitief is en er nog over prioriteiten gepraat moet worden, acht De Haas het voornemen van WVC “een vreselijke klap voor het personeel”, dat binnen een maand van de exacte maatregelen op de hoogte zal worden gesteld. “Als staatsburger sta ik achter de bezuinigingen, maar waar we ongelofelijk voor moeten oppassen is dat een oed opgebouwd beleid door te grote bezuinigingen niet de grond in geboord wordt. Dat werkt contraproduktief”, aldus De Haas. De directeur van Rijksdienst voor de Monumentenzorg was vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar.