Studie: invloed huismeester positief

DEN HAAG, 13 JUNI. Huismeesters hebben een positieve invloed op het woon- en leefklimaat in hoogbouwcomplexen. Dit blijkt uit een onderzoek van het ministerie van justitie, de Nationale Woningraad (NWR) en het Nederlands Christelijk Instituut vr Volkshuisvesting. Het onderzoek, dat vandaag is aangeboden aan staatssecretaris Kosto (justitie), strekte zich uit over 31 woningcomplexen en een kleine 3.000 bewoners in het hele land.

Binnen een jaar na aanstelling van een huismeester was in de meeste complexen sprake van minder vernieling, vervuiling en bekladde muren.

In de helft van de complexen was de overlast - geluidhinder, burenruzies en rondhangende jongeren - verminderd. Ook het aantal inbraken in bergingen en diefstallen uit postbussen nam af. Tweederde van de bewoners vindt het prettiger wonen sinds de komst van de huismeester en bijna alle bewoners vinden het wenselijk dat de huismeester blijft.

De onderzoekers komen dan ook tot de aanbeveling de aanstelling van huismeesters te bevorderen. Een tweede aanbeveling is een huismeester een beperkt aantal woningen in beheer te geven; het effect van zijn werk is dan het grootst.

De NWR vindt dat staatecretaris Heerma (volkshuisvesting) op het gebied van regelgeving in gebreke blijft. In het nieuwe Bouwbesluit dat binnenkort van kracht wordt is niet of nauwelijks aandacht voor verbetering van de beveiliging en inbraakpreventie. Bovendien is het niet toegestaan dat de kosten van een huismeester in de kale huur worden doorberekend.

NWR-directeur Van Velzen wees er bij de presentatie van het onderzoek op dat voor het op grote schaal inzetten van huismeesters een financiele bijdrage van boners onmisbaar is. “Het welslagen ervan mag niet afhankelijk worden van de bereidheid van individuele bewoners om aan de kosten van een huismeester bij te dragen. Het algemeen belang dient zwaar te worden meegewogen.”