Stoppen met roken heeft ook op hoge leeftijd nog zin

Rokers lop ook op hoge leeftijd nog steeds een groter risico om te sterven dan niet-rokers. Die conclusie trekt het Amerikaanse 'National Institute on Aging' uit een onderzoek naar de sterfte onder gezonde bejaarden van 65 jaar en ouder. Bovendien blijkt stoppen met roken ook bij ouderen de levensverwachting te verbeteren (New England Journal of Medicine, 6 juni).

Er wordt vaak beweerd dat het voor oudere mensen niet meer uit maakt of ze nog door blijven roken. Op die leeftijd zou een dergelijk risico-gedrag niet meer tot een snellere dood leiden. Degenen met een verhoogde kans op een voortijdige dood zouden dan toch al gestorven zijn. Het Amerikaanse instituut heeft dit onderzocht door 2709 mannen en 4469 vrouwen van 65 jaar en ouder vijf jaar te volgen. Onder de rokende mannen waren er 61,2 sterfgevallen per 1000 vergeleken met 28,8 per 1000 onder niet-rokers. Onder de rokende vrouwen: 34,3 per 1000 vergeleken met 18,per 1000. Van het totale aantal van 7178 mensen gingen er in die periode 1442 dood. 729 aan hart-, en vaatziekten, 316 aan kanker en de rest aan andere doodsoorzaken. Met andere risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk, overmatig alcoholgebruik en tekort aan lichaamsbeweging, die ook tot een voortijdige dood kunnen bijdragen werd rekening gehouden.

Onder ex-rokers was het risico op hart-, en vaatziekten gelijk aan dat van niet-roker ongeacht het aantal jaren dat ze gestopt waren. Dat komt overeen met eerder onderzoek: na stoppen met roken worden allerlei factoren die een verhoogde stollingsneiging van het bloed veroorzaken, snel weer normaal. De kans op hart-, en vaatziekten neemt dan af. Stoppen met roken is dus ook op oudere leeftijd nog zinvol.

Op het risico om te sterven aan kanker had stoppen met roken geen effect. Het verband tussen roken en kanker heeft dan ook meer te maken beschadigingen aan de lichaamscellen. Door deze cellen langdurig bloot te stellen aan giftige bestanddelen uit de rook ontstaan er beschadigingen aan de genen. Het herstel van dergelijke schade vereist een zeer lange tijd.

Bij de vrouwen bleek het risico op kanker na het stoppen wel te normaliseren. De onderzoekers vermoeden echter dat dit een vertekend beeld is. Het zou te maken hebben met het feit dat deze oudere vrouwen in het algemeen minder en korter gerookt hebben dan de mannen.

Deze 'achterstand' zijn vrouwen overigens in een snel tempo aan het inlopen: hetantal rokers onder vrouwen neemt snel toe. Dat valt ook uit de statistieken af te lezen: het aantal vrouwen dat sterft aan longkanker stijgt, terwijl dit aantal onder mannen daalt.