Rotterdam wil auto uit stadscentrum weren

ROTTERDAM, 13 JUNI. B&W van Rotterdam willen door een streng parkeerbeleid de auto zoveel mogelijk uit de binnenstad weren. Aldus een van de wensen in de gisteren door de Rotterdamse wethouder voor milieuzaken, buitenruimte, verkeer en vervoer gepresenteerde beleidsnota Verkeer en Vervoer. In deze concept-nota geeft het college van B&W van Rotterdam zijn visie op het verkeers- en vervoersbeleid. Voorop staat dat Rotterdam een 'internationaal concurrerend grootstedelijk vestigingsmilieu' moet blijven. Dat kan alleen wanneer de kwaliteit van de verbindingen met het achterland wordt verbeterd en uitgebreid.

De groei van de overslag in de Rotterdamse havevolgens de prognoses met 60 procent tot bijna 400 miljoen ton in 2010, moet worden opgevangen door groei van de binnenvaart met 50 procent, het vervoer per spoor met 150 procent en over de weg (90 procent). Dat houdt in dat de bereikbaarheid van de haven moet worden verbeterd door het bevorderen van het gecombineerde weg-rail-vervoer en het weg-binnenvaart-vervoer.

De handhaving en verbetering van de economische positie van de stad betekent echter ook meer verkeer. Die toename verhoudt zich slechtt de 'leefbaarheid' van het stedelijk milieu. De gemeente Rotterdam streeft daarom voor de periode 1990-2010 naar een beperking van de groei in het wegverkeer tot 15 procent. Zakelijk verkeer mag, maar automobilisten die rijden tussen woning en werk of die de auto recreatief gebruiken dienen over te stappen op tram of bus of zich per fiets te verplaatsen.

Een 'autoluwe' binnenstad kan alleen worden gerealiseerd als het openbaar vervoer in kwalitatief en kwantitatief opzicht mee auto kan concurreren. De verwachte groei van de reizigersstromen zal door een verdubbeling van de openbaar-vervoerscapaciteit moeten worden opgevangen. Kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer moet worden gezocht in factoren als snelheid, betrouwbaarheid en comfort. De stad realiseert zich dat al die 'mooie plannen' vooral afhankelijk zijn van de financien van het Rijk. “We trachten voortdurend het Rijk te overtuigen van ons gelijk”,ldus gisteren verkeerswethouder A.

Verbeek-Ohr. Het is de bedoeling dat de nota eind dit jaar door de gemeenteraad wordt aangenomen en vervolgens als bouwsteen zal dienen voor het beleid op regionaal niveau. Gemeenten (31 in totaal) in de stadsgewesten Dordrecht en Rotterdam werken samen in de vervoerregio Oude en Nieuwe Maas ten behoeve van 1,4 miljoen inwoners.