CDA-fractie is tegen een brede zorgverzekering

DEN HAAG, 13 JUNI. Het CDA is mordicus tegen een brede zorgverzekering of basisverzekering tegen ziektekosten voor alle Nederlanders waarin ongeveer 95 procent van alle medische voorzieningen zijn opgenomen. Het vrijwillige aanvullende pakket moet aanzienlijk worden uitgebreid, ten koste van de basisverzekering.

De CDA-fractie botste gisteen in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van het wetsvoorstel stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase frontaal met kabinet en coalitiepartner PvdA, die vasthouden aan een zo breed mogelijk samengesteld pakket waarover alle Nederlanders in 1995 zouden moeten beschikken. Ook de VVD is voorstander van een brede basisverzekering.

Als het onmogelijk is het aanullende pakket uit te breiden, met onder meer tandheelkundige hulp voor volwassenen, geneesmiddelen en fysiotherapie) dan moet niet een vrijwillig maar verplicht eigen risico tegen ziektekosten worden ingevoerd, aldus het Tweede-Kamerlid Lansink (CDA). De VVD overweegt het CDA op het punt van het verplichte eigen risico te steunen maar geeft vooralsnog de voorkeur aan een verhoging van de nominale premie die in de toekomstige zorgverzekering voor alle Nederlanders naast een inkomensafhankelijke premie zal worden geheven.

Het wetsvoorstel waarn staatssecretaris Simons (volksgezondheid) als onderdeel van de stelselwijziging per 1 januari 1992 een aantal zaken wil regelen, stuitte gisteren in de Kamer op forse weerstand. Vrijwel de gehele Kamer was het erover eens dat de plannen nog onvoldoende op hun uitwerking in de praktijk zijn getoetst. Met name het Tweede-Kamerlid Kohnstamm (D66) kon zich niet onttrekken aan de indruk dat “het kabinet meer te kennen geeft dat het moet dan dat het kan”.

Volgens Kohnstamm ligt over het plan-Simons een nieuwe parlementaire enquete in het verschiet. Simons zal de Kamer vanavond antwoorden, waarna het debat volgende week wordt vervolgd.

De stelselherziening loopt vertraging op als CDA en VVD bij hun eis blijven dat de overheveling van medische voorzieningen uit ziekenfonds en particuliere verzekering naar de volksverzekering AWBZ niet bij Algemene Maatregel van Bestuur maar bij wet moet worden gereld. Het Tweede-Kamerlid Van Otterloo (PvdA) beschuldigt met name coalitiepartner CDA van 'stroperigheid'.

Het CDA is er tegen de huisartsenhulp en de geneesmiddelenonder te brengen bij de volksverzekering AWBZ zolang er niet diepgaand is gediscussieerd over uitbreiding van het aanvullende pakket. Als beide voorzieningen worden overgeheveld uit het ziekenfonds en de particuliere verzekering, komen huisarts en geneesmiddelen voor alle verzekerden op dezelfde wijze beschikbaar.

Het zou volgens het Tweede-Kamerlid Dees (VVD) ber zijn de zogenaamde zorgfunctie van de bejaardenoorden onder de werking van de AWBZ te brengen, in plaats van huisartsenhulp en geneesmiddelen. Er zou dan kunnen worden geexperimenteerd met enkele maatregelen die Simons de komende jaren wil nemen. Daarbij gaat het onder meer om de wijze waarop de ziektekostenpremies over de verzekeraars moeten worden verdeeld (normuitkeringsysteem). Als onderdelen tijdens zo'n proefperiode niet blijken te werk, zou dat zeer nadelige gevolgen hebben als huisartsen en geneesmiddelen al bij de AWBZ zijn ondergebracht. Volgens de VVD zijn er aan overheveling van de zorgfunctie van de bejaardenoorden minder nadelen verbonden. Bovendien is een dergelijke stap financieel-economisch aantrekkelijker, aldus Dees.