Storting op staatslening vult schatkist

AMSTERDAM, 10 JUNI. De Nederlandse overheid kan weer bogen op een gevulde schatkist. De afgelopen week kwam er, getuige de weekstaat, circa 6,4 miljard gulden in het laatje van de Minister van Financien terecht, mede als gevolg van de storting op de meest recente staatslening.

Dat de geldmarkt deze verkrappende betalingen zonder grote problemen kon verwerken, moet voornamelk op het conto van de fors lagere geldmarktkasreserve worden geschreven (- 5,976 miljard gulden). De banken konden onder de geschetste omstandigheden zelfs de besparingen op het contingentsverbruik met 1 procentpunt opvoeren. Jongstleden maandag was 51 procent van de periode verstreken, terwijl 49 procent van de ruimte onder het contingent was verbruikt. Dat er geen spanningen optraden in de geldmart, kan ook worden afgelezen uit het stabiele verloop van het tarief voor interbancair daggeld. Ook wat de langere termijnen op de geldmarkt betreft, was nauwelijks sprake van enige beweging. Gebrek aan richtinggevend nieuws was daarvoor verantwoordelijk. Het feit dat het Duitse tarief voor interbancair daggeld de afgelopen week onder opwaartse druk stond, deed hier niets aan af. Dit omdat de stijging van de Duitse daggeldrente het gevolg was van een verkrapping van de Duitse geldmarkt, samenhangend met aanzienlijke belastngafdrachten. Hedenochtend pareerde de Bundesbank de krappe marktcondities met een ruime toewijzing op de Repo-tenders. Er werd ongeveer D-mark 26 miljard in de markt gebracht, terwijl er circa D-mark 22 miljard aan geldmarktsteun verviel. Ook de onstuimige dollarbeweging, met name afgelopen vrijdag, toen nieuwe tekenen konden worden ontwaard van de wederopstanding van de Amerikaanse economie, bracht de gemoederen op de Duitse en de Nederlandse geldmarkt niet in beweging. Dat gold wel voor d centrale bankiers, zowel in Japan als in Europa, die met interventies wilden zorgen voor een orderlijk verloop van de valutahandel. Uit de interventies moet evenwel niet worden afgeleid dat men zich in Tokio en Frankfurt bijzonder grote zorgen maakt om het koersbeloop van de onderscheiden nationale valuta's. Beide centrale banken zijn de mening toegedaan dat de Amerikaanse economie nog steeds de zwakste is van de Grote Drie en dat de financiele markten zich mmenteel vergapen aan het wonder van het zelfrijzende bakmeel. Daarbij geldt dat naarmate de dollar sneller stijgt, de gelijkenis met een cake die te snel uit de oven is gehaald, groter wordt. Ofschoon de cake eerst enige tijd staat te glanzen en de goedkeuring van onwetende bewonderaars kan wegdragen, weet de specialist dat na verloop van tijd het baksel zal inzakken. Ook de Federal Reserve zou zich derhalve om de dollrstijging moeten bekommeren. Echter, daarmee zou de Amerikaanse centrale bank een signaal afgeven, dat het met de economie minder goed gaat dan wordt gedachtzoals recent door Fed-voorzitter Greenspan cum suis werd onderstreept. Bron: NMB Postbank Groep