CDA en VVD niet akkoord; Plan-Simons onzeker door kritiek Kamer

DEN HAAG, 12 JUNI. De plannen van het kabinet met de volsgezondheid zijn vanmiddag op losse schroeven komen te staan.

CDA en VVD, een meerderheid in de Tweede Kamer, gaan om verschillende redenen voorlopig niet akkoord met het wetsvoorstel van PvdA-staatssecretaris Simons (volksgezondheid) om het stelsel van ziektekostenverzekeringen vanaf 1 januari 1992 te wijzigen. Het kabinet wil per 1 januari de huisartsenhulp en de geneesmiddelen uit het ziekenfonds en particuliere ziektekostenverzekeH)ring overhevelen naar de volksverzekering AWBZ. Daarmee komen beide verstrekkingen voor iedereen op dezelfde wijze beschikbaar. Dit onderdeel van de zogenaamde stelselwijziging, ook wel het 'plan-Simons' genoemd, stuit op bezwaren van het CDA zolang niet aan een aantal voorwaarden is voldaan, zo bleek vanmiddag bij de behandeling van het wetsvoorstel stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase. De kabinetplannen moeten leiden tot een verzekering voor iedereen in 1995. Het CDA wil onder meer eerst helderheid over de aard en de omvang van de aanvullende verzekering, garanties over marktwerking in het nieuwe stelsel en de werking van een nieuwe wijze van premieverdeling over de ziektekostenverzekeraars, het zogenaamde normuitkeringssysteem. De VVD wil onder geen enkele voorwaarde dat huisartsen en geneesmiddelen per 1 januari worden overgeheveld. In plaats daarvan dient de zogenaamde zogfunctie van bejaardenoorden onder de werking van de AWBZ te worden gebracht. “Als ons alternatieve voorstel wordt gevolgd, zal het gehele cluster van verzorging en verpleging zich binnen een verzekeringsstelsel bevinden”, aldus het Tweede-Kamerlid Dees (VVD), tevens oud-staatssecretaris van volksgezondheid. Vervanging van dure zorg door goedkopere zorg en 'zorgverlening op maat' kunnen volgens de VVD op dat ruime gebied volop worden beproefd en gerealiseerd. DePvdA gaat alleen akkoord met de plannen als huisartsenhulp en geneesmiddelen per 1 januari worden overgeheveld naar de AWBZ. Een van de voordelen van die stap is volgens de PvdA een verlaging van met name de particuliere ziektekostenpremies voor ouderen. CDA-woordvoerder Lansink hield aan het begin van de middag een aantal wijzigingsvoorstellen achter de hand. Een daarvan behelst verruiming van de mogelijkhedenom eigen risico's en eigen bijdragen in te voeren. pag. 3: Grote scepsis over plannen Vanaf 1 januari 1992 zou volgens de VVD een proefperiode van bijvoorbeeld twee jaar moeten ingaan waarbij met maatregelen die Simons wil nemen kan worden geexperienteerd. Het kabinet wil op 1 januari onder meer een begin maken met een nieuw verdeelsysteem van premiegelden over de verzekeraars. Over de werking daarvan bestaat zowel binnen als buiten de Kamer grote scepsis. De VVD vindt het te riskant dit systeem volgend jaar al toe te passen op de huisartsenhulp en de verstrekking van geneesmiddelen. Dees: “Als de plannen van het kabinet, die op papier zo mooi zijn, in de praktijk niet blijken te werken, blijven we tenminste niet zitten met een klassieke volksverzekeringswet met veel voorzieningen en volstrekt onvoldoende prikkels en instrumenten om de kosten te beheersen. Dat risico lopen we bij de overheveling van huisarts en geneesmiddelen.”

Bovendien is het onverstandig om huisartsen en specialisten in verschillende verzekeringssoorten onder te brengen, aldus Dees.

Bijkomend voordeel van het VVD-alternatief is dat het financieel-economisch beter inpasbaar is dan de voorstellen van het kabinet. “De bejaardenoorden worden voor een groot deel al collectief gefinancierd, odat deze overhevelingsoperatie voor collectieve lastendruk, premies, begrotingstekort en inkomenseffecten veel makkelijker kan verlopen dan bij de regeringsvoorstellen het geval is, aldus Dees. De VVD becijferde dat de overheveling van de huisarts en de geneesmiddelen naar de AWBZ de collectieve lasten met 720 miljoen gulden toenemen.