Ziekenhuis wil via rechter acties personeel stoppen

ROTTERDAM, 11 JUNI. De raad van bestuur van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam heeft een kort geding aangespannen tegen de ambtenarenbond AbvaKabo om te bereiken dat de stiptheidsacties van verplegend personeel in het ziekenhuis onmiddellijk worden gestaakt.

Volgens de raad van bestuur leiden de acties tot onaanvaardbare gevolgen voor d patientenzorg omdat onder meer operaties moeten worden uitgesteld.

Achtergrond van het arbeidsconflict is onenigheid tussen bond en directie over de inschaling van gespecialiseerde verpleegkundigen. In academische ziekenhuizen komen zij vanouds op zijn hoogst in schaal 7, met een maximum van 3873 gulden per maand. De bonden willen dat zij in schaal 8 komen, met een maximum van 4402 gulden per maand. Gesprekken hierover zijn al meer dan twee jaar gaande. Omdat die naar de zin van de werknmers te weinig opleverden is er vorig jaar ook al actie gevoerd. Een kort geding dat het AMC tegen de bonden aanspande werd toen door het ziekenhuis verloren.

Begin mei van dit jaar heeft het ministerie van binnenlandse zaken een nieuwe functietypering opgesteld. Deze maakt het in principe mogelijk verpleegkundigen te betalen naar schaal 8.

De academische ziekenhuizen hebben toegezegd met ingang van 1 juni de financiele consequenties van hogere inschaling voor hun rekening te nemen. Op hun beurt hebben de ziekenhuizen de overheid extra geld gevraagd.

In het AMC is inmiddels voor twee categorieen verpleegkundigen vastgesteld dat ze in schaal 8 komen: degenen die werken op de intensive-care-afdelingen voor kinderen en voor volwassenen.

Op vier andere gespecialiseerde afdelingen willen de verpleegkundigen ook in schaal 8: neonatologie, anesthesie, hartbewaking en de verkoeverkamer. Toetsing en waardering van hun functieomschrijving zal in elk geval voor 1 augustus plaatshebben, heeft het AMC toegezegd. Als daar uitkomt dat zij in schaal 8 komen zal dat met terugwerkende kracht eveneens op 1 juni ingaan.

De AbvaKabo wil dat de hogere inschaling geldt vanaf 1 januari 1989, het moment waarop het formele overleg hierover werd geopend tussen werkgevers en werknemers. In de laatste onderhandelingsronde, vorige week donderdag, heeft de bond deze eis afgezwakt tot een eenmalige gratificatie van 5.900 gulden voor de verpleegkundigen op de zes genoemde afdelingen.

Sinds begin mei voerden deze verpleegkundigen op elk van deze afdelingen een dag per week een stiptheidsactie.

Deze actie hield in dat men uitsluitend taken verricht die in de functieomschrijving staan. Het ziekenhuis heeft dit opgevangen door inzet van extra artsassistenten. Toen de standpunten vorige week donderdag niet meer nader tot elkaar kwamen, kondigde de bond aan op alle zes de afdelingen vijf dagen per week stiptheidsacties te gaan voeren. Hoewe in de andere academische ziekenhuizen soortgelijke discussies worden gevoerd, is het daar nog niet tot acties gekomen.

Van acties is, behalve veel lege bedden, niets te merken op de stille ziekenhuisgangen in het AMC. Geen pamfletten, spandoeken of strijdliederen. “We willen geen schreeuwende acties”, zegt Marian Olmo, een van de actievoerders. “We doen geen handelingen die we officieel niet mogen doen zoals een infuus aanbrengen en bloed halen uit de slagader.”