Winst Bank Ned. Gemeenten terug op peil van 1988

De netto winst van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten (BNG) is vorig jaar teruggekomen op het peil van 1988. Na een daling van de winst van 241 miljoen gulden over 1988 tot 230 miljoen gulden over 1989 is over 1990 een resultaat van 243 miljoen gulden uit de bus gerold. Die ontwikkeling was overeenkomstig de verwachtingen en vloeide voort uit het voordelige saldo van ontvangen en betaalde boetes uit hoofde van vervroegde aflossingen op leningen.

De BNG is een gespecialiseerde bank voor overheden en daaraan verwante instellingen. Vorig jaar zijn nog 24 gemeenten en vier provincies aandeelhouder geworden, waardoor 599 van de 647 gemeenten en 11 van de 12 provincies deelnemen in het aandelenkapitaal. Alleen Zeeland is geen lid. De staat houdt 50 procent van de aandelen BNG.

Het balanstotaal ging van 79,2 miljard naar 80,6 miljard gulden. Het eigen vermogen steeg van 2,2 miljard tot 2,4 miljard gulden.