Perestrojka

Bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede heeft president Gorbatsjov het Westen dringend om hulp gevraagd voor het welslagen van zijn hervormingsbeleid, omdat het mislukken daarvan de wereldvrede in gevaar zou kunnen brengen. Een gevaar dat echter niet kan worden afgewend door over te schakelen op de markteconomie met haar keiharde concurrentiestrijd, waarvan 'het recht van de sterkste' de kern vormt. Een dictatoriaal recht dat niet strookt met de gedachte aan duurzame stabiliteit en vrede in de wereld. Dat ideaal ligt alleen in het verlengde van de democratische mensenrechten en voor het welslagen van zijn perestrojka zal Gorbatsjov zich dan ook op de verwerkelijking daarvan moeten richten. Daarbij moet gedacht worden aan een fundamentele reorganisatie van de VN die de machtsverhoudingen in onze volkerenorganisatie tenietdoet, waardoor zij tot 'de' supermacht in de wereld kan uitgroeien. Een macht die niet zoals nu de put dempt als het kalf is verdronken, maar daadwerkelijk oorlogen en rampen weet te voorkomen en het onrecht effectief weet te bestrijden.

Steun voor die reorganisatie zal Gorbatsjov niet hoeven te verwachten van het rijke Westen, daar wij voor de handhaving van onze levensstandaard alle belang hebben bij de handhaving van de huidige economische wereldorde. Die steun is wel te verwachten van de ontwikkelingslanden die zwaar gebukt gaan onder de economische orde. Voor het welslagen van zijn perestrojka zal Gorbatsjov zijn hoop dan ook niet moeten vestigen op de G-7, maar op de arme landen. Met hun medewerking moet de broodnodige reorganisatie van de VN en daarmee de Nieuwe Wereldorde een feit kunnen worden, daar volgens artikel 109 van het VN-Handvest een meerderheid van VN-leden en zeven willekeurige leden van de Veiligheidsraad kunnen besluiten tot een algemene VN-conferentie ter herziening van het Handvest. Een conferentie die officieel al in 1955 had moeten worden gehouden, maar destijds is uitgesteld 'tot een daartoe geschikt tijdstip'. Een geschikt tijdstip dat dankzij Gorbatsjov eindelijk is aangebroken.

    • Wouter ter Heide