PvdA: ook na 1995 minder geld defensie

DEN HAAG, 10 JUNI. De PvdA wil dat op defensie ook na 1995 wordt bezuinigd en is van mening dat Nederland zich geen complete krijgsmacht met een volledig uitgerust leger, marine en luchtmacht kan permitteren.

Daarom zal Nederland volgens de PvdA prioriteiten moeten stellen en ontkomt defensie niet aan het afstoten van taken. Dat bleek vanochtend bij een uitgebreide commissievergadering in de Tweede Kamer over de Defensienota. Een meerderheid van de Kamer wil dat de plannen van Defensie vaker aan het parlement worden voorgelegd. Scepsis bestond er over de financiele haalbaarheid van een nieuw op te richten, overal inzetbare, mobiele brigade. De kosten van zo'n brigade, in vredestijd bestaande uit 2.2OO man, worden tegen de zes miljard gulden geschat. Een meerderheid van de Kamer vraagt zich af waarom niet meer met bondgenoten kan worden samengewerkt om zo'n brigade op te tuigen. “Waarom moet Nederland het allemaal alleen doen”, zo vroeg het PvdA- Kamerlid Vos zich af. “De noodzaak voor het aanschaffen van veertig gevechtshelikopters is voor mij niet aangetoond in de nota.” Volgens CDA-woordvoerder Frinking is grotere samenwerking en zo mogelijk een ruilen van taken nodig. Ook D66 is van mening dat Nederland zich beter kan toeleggen op een aantal specifieke taken. De angst voor de renationalitsatie (uit bondgenootschappelijk verband halen) van defensie-inspanningen in Europa moet worden tegengegaan door multinationale samenwerkingsverbanden. “Waarom”, stelde Frinking, “blijft de Nederlandse legerkorpsstaf toch nationaal georganiseerd in plaats van er een gentegreerde Nederlands-Duitse staf van te maken en hetzelfde te doen bij het Duitse legerkorps. Wie is hier de onwillige?”. Waarom, zo liet hij erop volgen, de logistiek opnieuw in nationale hand houden, hetgeen standaardisatie tegenhoudt, terwijl de NAVO in Europa multinationaal wil opereren. Ook bij opdrachten buiten het verdragsgebied biedt standaardisatie uitkomst. “Logistieke zelfstandigheid kan leiden tot desintegratie en eigenzinnig nationaal optreden”, alds Frinking. Volgens mevrouw Van Heemskerck-Pillis Duvekot (VV) houdt minister Ter Beek te weinig rekening met internationale ontwikkelingen. “Wat er ook in de wereld gebeurt, dit kabinet wenst fors op defensie-uitgaven te besparen.” Ter Veer (D66) vroeg zich wat er van de Defensienota overblijft als nieuwe aanslagen op de defensiebegroting onafwendbaar blijken.

pag. 3:

PvdA: meer Defensie bezuinigen

Ter Veer wil de nota liever zien als een voorlopige keuze. Volgens Groen Links lijkt het allemaal op een nieuw spel: de vijand is zoek, zoek de vijand.Zowel PvdA als CDA willen dat mariniers deel uitmaken van de nieuw te vormen luchtmobiele brigade. Zij zijn voorstander van een gentegreerd commando voor de brigade zodat de scherpe scheidslijnen bij de legeronderdelen hierbij kan verdwijnen. Zij vragen de minister ook hoe hij een effectieve politieke controle over zijn departement kan houden nu in de Defensienota wordt voorgesteld om de drie commnadanten van de krijgsmacht onderdelen verantwoordelijk te stellen voor 'hun pot met geld'. In hoeverre is de minister in staat op tijd te sturen en prioriteiten te stellen. Frinking (CDA) vroeg zich af of er niet twee staatssecretarissen op Defensie moeten komen, een voor planning en een voor exploitatie.

De VVD wil dat minister Ter Beek een studie laat verrichten naar de wenslijkheid om te komen tot een beroepsleger in Nederland. Koffeman (CDA) meent dat nauwkeurig moet worden nagegaan hoe ongelijkheid kan worden vermeden bij het oproepen van dienstplichtigen: “Een zoon van een Godvruchtige boer uit Zeeland heeft meer kans om in dienst te moeten dan een zoon van een linkse hoogleraar in Amsterdam. Een steeds onrechtvaardiger wordend systeem van dienstplicht zal op den duur de legitimiteit van de krijgsmacht ernstig aantasten”, aldus Koffeman. Voor de Partij van de Arbeid moet de principiele vraag aan de orde worden gesteld bij de nieuw op te richten commissie 'Dienstplicht in de toekomst' of met een nieuw in te richten krijgsmacht dienstplicht nog wel nodig is. Nu wordt alleen de vraag gesteld hoe praktische problemen kunnen worden opgelost. Volgens Groen Links is het vreemd dat er veel belangstelling voor het vervullen van de dienstplicht zou bestaan. Klachten over verveling en daaruit voorvloeiende excessen zijn volgens Groen Links aan de orde van de dag.