WAO

Om de haverklap verschijnen er berichten in de pers over de problematiek rondom de WAO.

Vooral politici en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties ventileren aan de lopende band ideeen over een (nieuwe) aanpak van dit probleem. Een ding is duidelijk: de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is door de politiek tot 'hot topic' gebombardeerd.

Afgezien van de vraag waarom juist nu deze belangstelling zo groot is, lijkt een kritische kanttekening bij al deze publikaties en uitlatingen op haar plaats, in het bijzonder bij de lichtzinnigheid, waarmee door sommige politici een wat cynisch getinte profielschets van de gemiddelde WAO'er wordt geschapen.

Hoewel door manipulatie van zowel werkgevers als werknemers inderdaad een wellicht beperkte groep mensen op twijfelachtige gronden in de WAO is verdwenen, moeten we ons steeds realiseren dat de overige arbeidsongeschikten wel degelijk een belemmerende ziekte of gebrek hebben en op legale gronden van de wettelijke regelingen gebruik maken. Een ongenuanceerd oordeel berokkent deze laatste groep veel schade.

Onze WAO-problematiek verdient door haar complexe causaliteit een integrale benadering, waarin geen ruimte is voor overhaaste, eenzijdige of ongenuanceerde uitlatingen. De WAO mag geen politieke schietschijf worden, waarop een ieder een voltreffer tracht te plaatsen, doch waarbij uiteindelijk slechts de WAO'er zelf getroffen wordt.

    • G.J.M. de Leijer
    • Bedrijfsarts Akzo