Verhoging huurforfait beperkt voor huizen met waarde tot een ton

DEN HAAG, 7 JUNI. De stapsgewijze verhoging van het huurwaardeforfait, het bedrag dat eigenaar-bewoners bij hun fiscaal inkomen moeten optellen, wordt in 1993 opnieuw bezien. Bovendien wordt de verhoging voor huizen tot een ton beperkt. Dit bleek gisteravond in de Tweede Kamer, waar een grote meerderheid akkoord ging met de regeringsplannen. Het woord is nu aan de Eerste Kamer.

De regering wil het forfait verhogen van 1,8 procent van de waarde in bewoonde staat nu, via 2,1 procent per 1 juli en 2,5 procent per 1 januari 1992 naar 2,9 procent in 1993 en 3,3 procent in 1994. Voor huizen tot een ton moet het forfait volgens een amendement van PvdA en CDA beperkt blijven tot 2,8 procent in 1994. Staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) gaf zijn verzet hiertegen gisteravond op.

Zowel D66-woordvoerder Ybema als CDA-woordvoerder De Jong zetten gisteravond vraagtekens bij de verhogingen in 1993 en 1994, omdat de daartoe benodigde inflatie- en andere gegevens ontbreken. Van Amelsvoort (CDA) beloofde daarom dat, als de cijfers afwijken van de huidige veronderstellingen, het kabinet zich opnieuw zal beraden over de omvang van de verhoging.

Het huurwaardeforfait moet volgens het kabinet omhoog omdat ook de huren stijgen. Die gaan op 1 juli en vervolgens in 1992, 1993 en 1994 telkens met 5,5 procent omhoog, in het kader van een forse bezuiniging op de huursubsidies. Het huurwaardeforfait is een waardering van het woongenot, dat iemand geniet die geld heeft belegd in een eigen huis, als immaterieel inkomen. De verhoging van het forfait moet in 1994 845 miljoen gulden opbrengen.

Niet alleen PvdA en CDA maar ook D66, Groen Links, SGP en GPV stemden voor de verhoging van het huurwaardeforfait. Van de grote politieke partijen keerde alleen de VVD zich tegen het wetsvoorstel.

VVD-woordvoerder De Korte betoogde dat de bijna-verdubbeling van het huurwaardeforfait in feite neerkomt op een nieuwe onroerendgoed-belasting. Ook leverde hij kritiek op de cijfermatige onderbouwing, vooral omdat het kabinet het feitelijke gemiddelde huurpeil, dat wordt gehanteerd om het forfait te berekenen, te hoog zou inschatten.

In de Eerste Kamer ligt het huurwaardeforfait uiterst gevoelig. Vorig jaar stemden de CDA-senatoren tegen een kabinetsvoorstel het huurwaardeforfait te verhogen van 1,8 naar 2,3 procent. Het kabinet trok daarop het eind 1989 door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel in. Dit keer legt het kabinet in de argumentatie echter grote nadruk op de noodzaak van bezuinigingen in het kader van de Tussenbalans-operatie die in februari werd aangekondigd.