Geen politionele actie in Suriname

Het spelen met de gedachte van een zogenaamde 'politionele actie' van Nederlandse militaire eenheden tegen het Surinaamse leger is spelen met vuur. Vuur dat niet in Suriname zal ontbranden, maar in eigen land.

Bij de Nederlandse bevolking bestaat weerzin tegen een dergelijke actie. Zij zal constateren dat Nederlandse jongens hun leven moeten wagen in een onherbergzaam oord terwille van een volk dat voor het grootste deel in Nederland het verloop van de actie rustig op de televisie volgt. Dat kan wel eens aanleiding geven tot ongewenste binnenlandse politieke en sociale onrust.

De traumatische herinnering aan de politionele acties in Indie, die juist de laatste jaren bij brede lagen van de bevolking naar boven komt, zal de weerstand tegen een dergelijk avontuur in de West alleen maar doen toenemen. In ieder geval brengt dit schade toe aan de voorzichtige pogingen van de Nederlandse krijgsmacht om een nieuw imago op te bouwen van een gewapende macht met slechts twee doelstellingen in handen van een betrouwbare regering. Ten eerste zal die krijgsmacht alleen worden ingezet ter verdediging van voor iedereen duidelijke Nederlandse belangen. Ten tweede zal zij kunnen dienen voor de handhaving, zonodig oplegging van orde en rust in 'vreemde buitenlanden', indien dit door de internationale gemeenschap wordt gevraagd en Nederland daarmee instemt. Dit alles om de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de krijgsmacht op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden.

Een eenzaam avontuur in de West past niet in dit imago. Het zal dienstplichtigen ervan weerhouden om zich daartoe vrijwillig te laten inzetten, terwijl beroepsmilitairen de verleiding tot 'ontwijk-gedrag'

moeilijk zullen kunnen weerstaan. Ook zal het een negatieve invloed op de thans reeds moeizame werving hebben.

Sinds een aantal maanden wordt in bepaalde politieke kringen naar een 'casus belli' met Suriname gezocht en waar die niet voor de hand ligt, wordt getracht Surinamers een verzoek om hulp in de mond te leggen.

Hoe gerechtvaardigd een dergelijk verzoek ook moge zijn, een Nederlands militair antwoord mag niet worden gegeven.

Door de eeuwen heen hebben legers bewezen dat zij in staat zijn in korte tijd een politieke orde en een maatschappelijk bestel te vernielen of zelfs te vernietigen. Zij zijn echter nooit in staat geweest een duurzame, rechtvaardige en democratische orde op te bouwen, zelfs niet als zij daarvoor burgerstromannen gebruiken. Het Surinaamse leger vormt daarvoor het zoveelste bewijs. Een Nederlands leger behoeft dat niet nog eens te bewijzen.

De enigen die Suriname een ander bestel kunnen geven zijn de Surinamers. Nederland kan daarbij slechts langs (crypto)diplomatieke weg en met (anti)economische middelen hulp bieden. Een Nederlands militair optreden in Suriname zal vooral in ons eigen land desastreuze gevolgen hebben. Diegenen die daarop aandringen bewijzen ons land, de krijgsmacht en uiteindelijk zichzelf een slechte dienst.

    • J. Hollande