Doelmatiger fiscus inde meer belastinggeld

ROTTERDAM, 6 JUNI. De Nederlandse Staat heeft vorig jaar 15 miljard gulden meer belasting ontvangen dan in 1989. De stijging tot 136,3 miljard gulden kwam vooral doordat sociale premies - als gevolg van een wijziging in het belastingstelsel, de operatie-Oort - werden gend als loonbelasting. De fiscus is bovendien effectiever gaan werken.

Dat zei de directeur-generaal der belastingen, C. Boersma, gisteren in een toelichting op het jaarverslag van de belastingdienst. Door economische groei steeg de opbrengst van de omzetbelasting vorig jaar met 2,4 miljard tot 37,9 miljard gulden. Die toename vormde de grootste bijdrage aan de kostprijsverhogende belastingen, die in totaal met 3,6 miljard stegen tot 59,6 miljard. De opbrengst uit accijnzen viel met 9,7 miljard acht procent hoger uit. Hogere dieselaccijns leverde 450 miljoen meer op. De loonbelasting steeg met 10,4 miljard gulden tot 49,1 miljard. Ook de opbrengsten van vennootschaps- en vermogensbelastingen namen toe, respectievelijk met 531 miljoen tot 17,4 miljard en met 33 miljoen tot 5,4 miljard gulden. Een incidentele belastingopbrengst van 300 miljoen gulden kwam voort uit navorderingen over ruim een miljard gulden aan rente-inkomsten over de jaren voor 1988. Bovendien werd in 1989 en 1990 10 miljard gulden aan verzwegen vermogen achterhaald, wat 20- tot 30 miljoen gulden extra belasting opleverde. De fiscus controleerde vorig jaar meer boeken. Voor de omzetbelasting controleert hij nu eens in de 6,5 jaar. Dat was eens per 7 jaar. De controlefrequentie voor de loonbelasting steeg van een keer per 7,5 naar 7,4 jaar, die voor de inkomsten- en vennootschapsbelastingen achtereenvolgens van 1:8,6 naar 1:8 en van 1:9,5 naar 1:8. Ook werden meer aangiften gecorrigeerd, vooral voor vennootschapsbelasting. De fiscus streeft naar verdere verbetering van de controledichtheid, zo zei Boersma. “Het gemiddelde van een keer in de vijf tot zes jaar komt in zicht.” De hoogte van de achterstallige belastingen daalde vorig jaar van 15,1- naar 14,3 miljard gulden, mede door de nieuwe Invorderingswet die de fiscus ruimere mogelijkheden geeft een faillissement aan te vragen. Ook snellere behandeling van bezwaarschriften en beperking van de bedragen waarvoor uitstel van betaling werd verleend droegen hieraan bij. De oninbare belastingschuld nam met 426 miljard gulden af tot 1,15 miljard. Kwijtgescholden werd 49,5 miljoen gulden, tegenover 61,5 miljoen in 1989. De herstructurering van de belastingdienst, bedoeld om particulieren en ondernemers apart te behandelen en heffing, inning en controle te integreren, is volgens Boersma op de goede weg. Ze heeft geen negatieve invloed gehad op produktie van de dienst of van de belastingopbrengst. Door de overdracht van de invordering van onroerend-goedbelasting aan gemeenten zullen 300 deurwaarders zonder werk komen. Inmiddels is begonnen met herplaatsing van dit personeel. Nederlandse douaniers, van wie er 1800 door de Europese eenwording hun werk zullen verliezen, hebben tot midden 1994 een werkgarantie gekregen.