Afgewezen asielzoekers sneller weg

DEN HAAG, 5 JUNI. In het vanmorgen gepresenteerde asielbeleid stelt het kabinet dat de verwijdering van afgewezen asielzoekers “substantieel zal worden gentensiveerd”.

De koninklijke marechaussee zal worden ingezet bij het toezicht op vreemdelingen.

- Nog voor het eind van dit jaar zal een inrichting worden geopend in Amsterdam waar asielzoekers worden vastgehouden die via Schiphol het land binnenkomen. Deze nieuwbouw kan 120 asielzoekers huisvesten en moet de huidige faciliteiten op Schiphol-oost vervangen.

- Vreemdelingen zonder verblijfstitel die afzien van de asielprocedure krijgen van een terugkeerbureau, ondergebracht bij de International Organisation for Migration in Den Haag, een ticket en wat zakgeld.

Alleenstaanden ontvangen 1.250 gulden, gezinnen tot en met twee kinderen 1.750 gulden en voor elk volgend kind 200 gulden extra.

- Asielzoekers die kans maken te worden toegelaten en zij die worden afwezen zullen worden ondergebracht in afzonderlijke centra. De activiteiten van de groep 'blijvers' zullen gericht zijn op integratie, terwijl de afgewezen asielzoekers op hun terugkeer worden voorbereid.

- Om de stroom asielzoekers in de toekomst te kunnen herbergen zullen 20 nieuwe opvangcentra moeten worden gebouwd. Op dit moment zijn er dertig van deze centra, waar plaats is voor 8.000 mensen.

- De beroepsgang tegen afwijzingen op asielaanvragen zal worden versneld door deze te concentreren bij de nog in te stellen administratieve Vreemdelingenkamer in Den Haag. Op dit moment kunnen asielzoekers nog bij drie instanties in beroep. Uiteindelijk beslist de Raad van State over asielverzoeken.

- Er moet een preventief beleid komen om migratiestromen beter te beheersen. Hierbij speelt ontwikkelingssamenwerking een belangrijke rol.