STE bekijkt brief Credit Lyonnais

AMSTERDAM-PARIJS, 4 JUNI. De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) bestudeert de antwoorden die door Credit Lyonnais Bank Nederland (CLBN) zijn verstrekt aan de beurs inzake de betrokkenheid van de bank bij de financiering van de in problemen verkerende Amerikaan filmstudio MGM-Pathe.

De beantwoording moet duidelijkheid verschaffen op de vraag in hoeverre er een verschil bestaat tussen uitlatingen die de bank heeft gedaan bij de presentatie van de jaarcijfers begin april en de gegevens zoals deze blijken uit documenten van de Amerikaanse beurscommissie SEC. Het bestuur van de Effectenbeurs, dat onder toezicht van de STE staat, heeft al wel genoegen genomen met de antwoorden van Credit Lyonnais Bank Nederland. CLBN, de voormalige Slaven(burg's Bank, treedt op als de huisbankier van MGM-Pathe. Dankzij de omvangrijke steun van CLBN wist deze filmstudio vorige maand aan een faillissement te ontsnappen, zo conludeerden eerder Amerikaanse accountants. De studio, die vorig jaar werd gevormd door overneming van MGM-UA door Pathe Communications voor 1,3 miljard dollar, is in handen van het bij herhaling in opspraak gekomen zakenduo Giancarlo Parretti en Florio Fiorini. De beurs had eder opheldering gevraagd na publikaties in deze krant waaruit ondermeer blijkt dat de bank zeker voor 737 miljoen dollar (1,4 miljard gulden) aan kredieten heeft verstrekt aan MGM-Pathe en zijn moedermaatschappijen Pathe Communications en Melia International. CLBN had in april desgevraagd nog verklaard op dat moment slechts voor een bedrag van 220 miljoen gulden in de financiering van de filmstudio te hebben gestoken.

De Amsterdamse beurs vroeg ruim een week geleden ophelde(JHng te verschaffen aan het beursgenoteerde CLBN over “mogelijke discrepanties” tussen eerdere uitlatingen van de bank en dossiers die zijn gedeponeerd bij de SEC in verband met de overneming van MGM-UA. In tegenspraak tot deze gegevens heeft bestuursvoorzitter J.J. Brutschi ondermeer beweerd dat de bank niets met de financiering van deze overneming te maken hebben. De bank zou bovendien niet langer betrokken zijn in het omvangrijke zakelijke netwerk van Parretti en Fiorininancieren. In de beantwoording van de vragen van de beurs gaat CLBN niet in op de geconstateerde verschillen wat betreft de totale kredietverlening aan het filmnetwerk van de Italianen. Bovendien geeft de bank slechts een toelichting op de situatie aan het eind van vorig jaar. De beurs accepteert niettemin de verklaring van de bank, aldus een voorlichter. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB), die eerder om opheldering van de kredietverlening had gevraagd, studeert nog op de antwoorden van bank. Het antwoord van CLBN richt zich vooral op de omzetting van een voorfinanciering aan de Italianen in een directe schuld van MGM-Pathe. Naast een totaal van 346 miljoen dollar die eind vorig jaar aan kredieten aan de filmstudio was verstrekt, had CLBN en een niet nader genoemde “unrelated finance company” eind vorig jaar nog eens een bedrag van 633 miljoen dollar (ruim een miljard gulden tegen de toenmalige koers) uitstaan aan voorschotten aan Pathe Communications voor verkochte filmrechten. Volgens een toelichting van de bank is de verwarring over de bedragen ontstaan door een verschil in boekingsdata, valutaverschillen en de omzetting eind april van een deel van de bevoorschotting - die onder een andere post in de boeken van de bank staat vermeld - in rechtstreekse kredieten aan MGM-Pathe. Wat op dit moment de totale betrokkenheid van de bank in het filmbedrijf is wordt evenwel niet nader toegelt. Het Franse liberale kamerlid Franois D'Aubert heeft gisteren de Franse minister van financien Beregovoy gevraagd een onderzoek te starten naar de financiele banden tussen CLBN, de Franse staatsbank Credit Lyonnais (die negentig procent van de aandelen CLBN bezit) en het zakennetwerk van Parretti en Fiorini.

Daarnaast heeft D'Aubert de minister om een internationaal onderzoek gevraagd naar de financiele stand van zaken bij het filmbedrijf MGM-Pathe. Dit nadat Credit Lyonnais anderhalve week geleden vohet eerst verklaarde garant te staan voor de solvabiliteit van zijn Rotterdamse dochter. Voorheen volstond het de Franse moederbank bij herhaling te verklaren dat de kredietverstrekking aan het netwerk van Parretti en Fiorini een puur Rotterdamse aangelegenheid was. Volgens D'Aubert dreigt de afgegeven garantie aan CLBN voor de kredietverstrekking rechtstreeks de resultaten van de Franse moederbank over dit jaar aan te tasten. Het parlementslid wijst er daarbij op dat het totaal van financiele betrokkenheid van CLBN bij de filmprojecten bijna het dubbele bedraagt van de winst die de bank het afgelopen jaar liet zien.

    • Steven Adolf