Milieu-argumenten voor kernenergie zijn flinterdun

In NRC Handelsblad van 1 juni jongstleden werd melding ge(Jaakt van een studie in opdracht van de Samenwerkende Electriciteits Producenten (SEP) naar nieuwe kerncentrales. Vele milieudeskundigen menen volgens dit artikel dat de Nederlandse milieudoelstellingen niet haalbaar zijn zonder kernernergie. Voorts wordt gemeld dat de milieubeweging bezig is haar standpunt over kernenergie te herzien onder invloed van de nieuwe veiliger reactorontwerpen. Het artikel voorspt ten slotte een renaissance voor kernenergie.

Zowel de genoemde vele milieudeskundigen als de herziening van het standpunt over kernenergie door de milieubeweging zijn mij onbekend. Mij is wel bekend dat de verhoopte renaissance van kernenergie in Nederland een zaak is van vaste vrienden van de kerncentrale. Het gaat overwegens om oude mannen die nog voor hun pensioen of VUT een positief besluit over de bouw van nieuwe kerncentrales willen zien. Zij hebben haast, en daarom kijkt men iopdracht van de SEP niet naar de veelbesproken inherent veilige kernreactoren. Bij deze inherent veilige reactoren berust de beveiliging tegen het smelten of desintegreren van de reactorkern op de natuurwetten en niet op de feilbare actieve interventie van mensen en apparaten. De SEP laat wel kijken naar de niet-inherent veilige reactoren die een aantal reactorbouwers thans in de aanbieding heeft. De milieuargumenten die daarbij in het geding worden gebracht zijn flinterdun of nonsens. Non()sens is dat de Nederlandse milieudoelstellingen niet haalbaar zijn zonder kernenergie.

De Nederlandse milieudoelstellingen zijn zeer wel haalbaar zonder kernenergie, mits de overheid zich serieus wil inspannen voor elektriciteitsbesparing. Bij gebruikmaking van de beste technische middelen kan de elektriciteitsvraag (ook bij een aanzienlijke extra-elektrificatie van het transport) met 40 tot 60 procent omlaag. Om zulks te bereiken dienen onder meer scherpe energie-efficiencynormen te worden gesteld aan elektriciteitverbruikende apparatuur. Zulke scherpe normen zullen overigens deels (zoals bij de warmwaterproduktie in wasmachines, afwasmachines en elektrische boilers) leiden tot vervanging van elektriciteit door gas. De Nederlandse overheid heeft tot nu toe nagelaten zich krachtig in te zetten voor elektriciteitsbesparing. De wet die daarvoor de mogelijkheid biedt - de Wet energiebesparing toestellen - is tot op de dag van vandaag een geheel lege dop. Wat betreft de milieubelasting hebben kerncentrales voorts grote bezwaren.

Er is het ongevallenrisico, waarvan de ramp met de centrale van Tsjernobyl een dramatische illustratie vormt. Er is het onopgeloste probleem van het radioactief afval. En er is de kwestie van de stijgende concentratie Krypton-85 in de atmosfeer. Dit Krypton-85 is afkomstig van de kernenergie-cyclus en benvloedt de ionisatie van de atmosfeer. De atmosferische concentratie van deze stof stijgt thans met 5 procent per jaar. Bij een grootschalige toepassing van kernenergie kunnen aanzienlijke effecten van deze stof op het klimaat niet worden uitgesloten. Een poging om de met elektriciteitopwekking verbonden milieuproblemen op te lossen met kernenergie heeft dan ook alles van een duiveluitdrijving met Beelzebub. Op een verbetering van deze situatie bestaat voorshands geen uitzicht. Daarbij speelt me een rol dat de voorstellen voor inherent veilige kernreactoren, die tot nu toe zijn gedaan, inmiddels als niet inherent veilig door de mand zijn gevallen.

De in Zweden bedachte PIUS-reactor is kwetsbaar voor reactiviteitsongevallen en ook de inherente veiligheid van het hydrodynamische systeem van deze reactor wordt thans ernstig betwijfeld.

En de als inherent veilig gepresenteerde gasgekoelde reactoren zijn niet inherent veilig in het geval dat er stoom de reactor in lekt. Het artikel in NRC Handelsblad van juni bevestigt nog eens dat door het ministerie van economische zaken gelobbyd wordt voor een besluit ten gunste van nieuwe kerncentrales door het zittende kabinet. Zulks 'in het licht van het milieubeleid dat dit kabinet wil voeren'. Dit zou ironisch bedoeld kunnen zijn want het milieubeleid van dit kabinet is ronduit slecht. Een kabinet dat het milieu serieus neemt, gaat echter geen nieuwe kerncentrales bouwen, maar gaat elektriciteit besparen. Dat geldt zowel voor het zittende als het komendkabinet.