Huis voor zwakzinnige gezocht per advertentie

ROTTERDAM, 4 JUNI. De Amsterdamse kinderrechter en de voogdij-instelling William Schrikker Stichting zijn voor een van hun pupillen al tweeenhalf jaar tevergeefs op zoek naar een plaats in een zwakzinnigeninrichting. Vandaag plaatsen ze een advertentie in deze krant om hun nooenbaar te maken.

Charlton is een diep zwakzinnige jongen met ernstige gedragsstoornissen.

Hij krijgt op onvoorspelbare momenten hevige woede-uitbarstingen. De kinderrechter oordeelde dat zijn moeder niet in staat was voor hem te zorgen. Na observatie werd in 1988 geadviseerd hem blijvend op te nemen in de intramurale zwakzinnigenzorg in een groep op zijn niveau. Er was echter nergens plaats. Sinds januari 1989 verblijft Charlton in een kort-verblijftehuis voor tijdelijke opvang. Hier zitten alle leeftijden alle niveaus door elkaar. In het tehuis, dat 32 plaatsen heeft, vinden jaarlijks ongeveer 250 opnamen plaats. “Door al die wisselingen is er geen stabiele omgeving voor hem en moet hij regelmatig buiten de groep worden geplaatst”, zegt mevrouw F. te Veldhuis, directeur van de J.B.

van den Bent Stichting, die het tehuis beheert. Normaal gesproken verblijft iemand niet langer dan vier maanden in een kort-verblijftehuis. Een jaar is het maximum. Hij zit nu tweeenhalf jaar. De J.B. van den Bent Stichting liet de voogdij-instelling weten dat de termijn daarmee ruimschoots overschreden was. Op 31 mei moest Charlton weg. Mevrouw M. Winkel, directeur van de William Schrikker Stichting, die de voogdij over de jongen uitoefent, belde persoonlijk alle directeuren van zwakzinnigeninrichtingen in Noord-Holland. Zonder resultaat. Het Tweede-Kamerlid mevrouw E. Terpstra (VVD) heeft aangekondigd vandaag over deze zaak vragen te zullen sten aan staatssecretaris Kosto van justitie. Pag 3: Ministeries overleggen(EP) Kinderrechter meuw Leeser verzocht staatssecretaris Kosto te bemiddelen bij zijn collega Simons van volksgezondheid om met spoed een plaats te zoeken. “Deze jongen is aan mijn zorg toevertrouwd, maar ik kan er geen invulling aan geven”, zegt mevrouw Leeser. “Al een jaar geleden vertelde de coordinator van de wachtlijst me dat hij hoog op de lijst stond.”(EP) De coordinator van de centrale wachtlijst zwakzinnigenzorg in Noord-Holland, J. Kouwenhove, bevestigt dit.Maar plaatsen zijn niet gelijkmatig verdeeld over verschillende categorieen zwakzinnigen. Voor doorsnee-zwakzinnigen is de wachtlijst ongeveer twee jaar, voor zwakzinnigen met gedragsproblemen is die wel vier a vijf jaar. Daardoor krijg je een stuwmeer van zulke mensen.” In februari was er een plek beschikbaar voor een gedragsgestoorde zwakzinnige. Charlton stond toen nummer drie op de wachtlijst. Nummer een wachtte al zes jaar.

In april was weer een plek, maar die instelling heeft Charlton afgewezen, omdat ze hem te moeilijk vonden. Een instelling heeft namelijk geen acceptatieplicht en kan kandidaat-pupillen afwijzen als men denkt niet over voldoende personeel en middelen te beschikken om voor een adequate verzorging te zorgen. “Dit geval is zeker urgent, maar zo zijn er wel meer”, stelt Kouwenhove.(EP) Tussen het ministerie van justitie en dat van WVC vindt sinds gisteren ambtelijk overleg plaats om een oplossing te vinden voor dit geval. Simons heeft eerder aangekondigd dat de capaciteit voor etig gestoorde gehandicapten in de periode 1991-1994 zal worden uitgebreid met 3.400 plaatsen. Voor dit jaar is de uitbreiding nog niet geheeel gerealiseerd. Ambtenaren van WVC nemen nu contact op met instellingen die in aanmerking zouden komen om deze jongen te plaatsen. “Desnoods zijn we bereid om een instelling nu al extra faciliteiten te geven, vooruitlopend op de capaciteitsuitbreiding”, zegt een woordvoerder van WVC toe. “Maar dat dat voor donderdag lukt geloof ik niet.”

    • Dick van Eijk