Allochtone leerlingen

In NRC Handelsblad van 16 mei doen De Lange en Rupp een onbesuisde aanval op mij en enkele collega-onderzoekers die zich bezighouden met de onderwijsproblematiek van allochtone leerlingen. Wij zouden een te negatief beeld geven van de onderwijsresultaten van allochtone leerlingen.

Wat is het geval? Voig jaar heb ik, samen met anderen, onderzoeksresultaten gepubliceerd waaruit blijkt dat het herkomstland van de ouders van basisschoolleerlingen geen effect heeft op de adviezen die deze leerlingen krijgen voor de school voor voortgezet onderwijs.

Dit jaar heb ik gerapporteerd over de prestaties van allochtone leerlingen in taal en rekenen. Deze blijken ver achter te blijven bij die van autochtone leerlingen van wie de ouders een vergelijkbaar opleiH)dings- en beroepsniveau hebben. Kijken we dus naar de adviezen dan constateren we geen achterstand, kijken we naar de prestaties dan blijkt er grote achterstand. Volgens De Lange en Rupp zou het hier gaan om een schromelijke vergissing. Dit is onzin, we hebben te maken met een belangrijk en verontrustend verschijnsel. Wegens de tot nu toe teleurstellende resultaten van zo'n vijfentwintig jaar bestrijding van onderwijsachterstand voer ik pleidooien voor effectievere strategie en voor verbetering van de prestaties van leerlingen uit achterstandsgroepen. Anders dan De Lange en Rupp reken ik groepsverkleining en nadenken over het begrip Nederlanderschap hier niet toe. Waar ik voor pleit is selectieve verbetering van de kwaliteit en vergroting van de hoeveelheid instructie voor leerlingen uit achterstandsgroepen.

    • Dr. Paul Tesser