SS en Joodsche raad

In het artikel 'Rol SS bij Joodsche raad onderbelicht' (NRC Handelsblad, 25 mei) wordt aan het einde de historicus D. Michman geciteerd: “...maar ik ben ervan overtuigd dat de greep die de SS op de Joodsche raad van Amsterdam had, bepalend is geweest voor het percentage weggevoerde en omgekomen joden.

Je zou kunnen zeggen dat Nederland in die periode Oosteuropees was''.

Iemand die beweert dat in de bezetting een periode is aan te wijzen waarin Nederland 'Oosteuropees' was, toont onvoldoende inzicht en begrip voor het wezen van de doelstellingen van de Duitsers. Alles wijst erop dat ons land toen 'Grootduits' was. De bezetters zijn erop uit geweest de Nederlanders klaar te maken om na de oorlog te worden opgenomen in het Grootduitse rijk en daarom moest de bevolking 're-arisch' worden gemaakt.

In dit verband is van belang het 'Fuhrerbefehl' van 30 mei 1940, getekend door Adolf Hitler, waarin onder ander staat: “Sie entsprach den culturellen und sittlichen Stande des uns Deutschen stammesmassig verwandten niederlandischen Volkes”. Als gevolg van deze constatering werden half juni 1940 alle Nederlandse krijgsgevangenen vrijgelaten en konden de beroepsmilitairen, na het tekenen van een erewoordverklaring op 14 juli 1940, zich vrj in Nederland bewegen. Noch gedurende de Eerste, noch gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft een ander volk deze uitzonderlijke voorrechten gehad, ook de Vlamingen niet. Zo'n toeschietelijke houding van de Duitsers was in een Oosteuropees land ondenkbaar.

Het is niet te hopen dat de studie van Michman tot gevolg heeft dat het voorstel van de Amsterdamse historicus J.C.H. Blom, een vergelijkend onderzoek te doen naar de vraag hoe het komt dat uiNederland zoveel meer joden zijn weggevoerd en omgekomen dan uit de ons omringende landen, niet wordt uitgevoerd. De hierboven aangehaalde uitspraak van Michman dat de greep van de SS op de Joodsche raad bepalend is geweest acht ik, ook als deze ten dele juist zou zijn, erg riskant. Niet uitgesloten moet worden dat naar aanleiding daarvan binnenkort de SS als alibi wordt aangewezen voor de weinig verheffende en deels laffe houding van het Nederlandse volk met betrekking tot de deportaties van joden.

    • L. de Hartog